Förstudie om läkemedelsrening i Rimbo

Norrtälje Vatten och Avfall utför pilotförsök inom läkemedelsrening vid Rimbo avloppsreningsverk. Vi tar reda på vilka substanser som når Kundbysjön och hur man kan rena vattnet till en låg kostnad och stor nytta för djur och natur.

Pilotförsöken ingår i en förstudie som kan genomföras tack vare bidrag från Naturvårdsverket.

Det renade vatten som går ut från Rimbo avloppsreningsverk släpps ut till Kundbysjön, vilken är en av de 10 bästa fågelsjöarna i Stockholms län, med bland annat 56 rödlistade arter. Läkemedel kan ha negativa effekter på vattenlevande organismer och fåglar. Vi vill minska den risken genom att bli bättre på att rena vattnet från läkemedelsrester. Norrtälje Vatten och Avfall uppfyller de krav som finns idag, men den här förstudien ska hjälpa oss att hitta en ännu effektivare rening.

Vilka substanser och mikroföroreningar som idag når Kundbysjön och i vilka mängder är oklart. Därför kommer mikroföroreningar att kartläggas i fem olika nivåer i näringskedjan och i vattnet i Kundbysjön. För att ytterligare kunna kartlägga föroreningarna kommer även försök med fisk och större dammsnäcka att utföras samt analyser av vild dammsnäcka.

Förbättrad vattenmiljö

Förstudien skall vara klar 31 oktober 2022. Då ska vi ha kommit fram till vilken reningsteknik vi rekommenderar. Det grundar sig främst i vilken effekt reningen har för Kundbysjön och närliggande vattendrag, men kostnaden för reningen har också betydelse.

På den här sidan kommer vi att informera om hur projektet går.

Senast ändrad: 07 april 2022