Slangdragning, uppställningsplats och vändplats vid tömning av slam och fett

Krävs det mer än 30 meter slangdragning för att tömma en ny eller ändrad anläggning behöver en sugledning anordnas på fastigheten för att möjliggöra tömning. En godtagbar vändplats kan även behöva ordnas.

Slangdragning vid ny eller ändring av befintlig anläggning

Ska du anordna en ny avloppsanläggning/fettavskiljare eller ändra en befintlig anläggning, får avståndet (dragvägen för vår sugslang) mellan godtagbar uppställningsplats för tömningsfordonet och anläggning som ska tömmas inte överstiga 30 meter. Dragvägen får inte vara för brant, ska vara framkomlig och utan hinder för slangdragning. Vad som anses som godtagbar uppställningsplats, för att du ska kunna beräkna rätt avstånd, beskrivs nedan.

Om avståndet är mer än 30 meter behöver du anordna en egen sugledning alternativt en godtagbar uppställningsplats, se nedan, närmare tömningspunkten för att vi ska kunna tömma anläggningen.

Här kan du läsa mer om sugledning 

Slangdragning vid befintlig anläggning

Har du en befintlig anläggning som kräver lång slangdragning (mer än 30 meter) kan du av arbetsmiljöskäl behöva anordna en sugledning, i så fall kontaktar vi dig. Du kan även själv välja att anordna en sugledning för att undvika din kostnad för extra slangdragning.

Godtagbar uppställningsplats och nivåskillnad

För att en uppställningsplats för tömningsfordonet ska anses vara godtagbar gäller följande:
Se även Faktabladet på länken nedan.

  • Den ska vara tillgänglig utan att backa mer än tömningsfordonets längd.
  • Den ska vara plan, hårdgjord och året om ha bärighet för ett tungt fordon (upp mot 25 ton). Fordonet kör inte på ytor som inte uppenbart ser ut att klara belastningen av fordonet. Det är alltid chaufförens bedömning som gäller om en väg är farbar eller inte vid varje enskilt tömningstillfälle.
  • Den ska vara tillräckligt rymlig så att personalen kan arbeta på ett effektivt och säkert sätt. Vilket även innebär att annan trafik inte får utgöra någon fara för personalen när de rör sig runt avfallsfordonet.
  • Den ska vara belägen så att den inte hindrar annan trafik när tömning pågår.
  • Den ska inte vara skymd av till exempel backkrön eller kurva.
  • Vid tömning vintertid ska den vara snöröjd och hållas halkfri.

Nivåskillnad

Nivåskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggning som ska tömmas får vara max 5 meter men bör vara mindre för att säkerställa goda tömningsförhållanden.

Godtagbar vändplats

Bor du vid en återvändsgata/väg behöver tömningsfordonet kunna vända på en godtagbar vändplats. Följande krav gäller för att vändplatsen ska anses vara godtagbar:

  • Den ska vara hårdgjord och året om ha bärighet för ett tungt fordon (upp mot 25 ton).
  • Vändplatsens krav på mått beskrivs på länken nedan.
  • Vid tömning vintertid ska den vara snöröjd och hållas halkfri.

Rådgör gärna med oss innan du ordnar en uppställningsplats för att säkerställa att den kommer att uppfylla kraven.

Senast ändrad: 23 mars 2023