Slangdragning, uppställningsplats och vändplats vid tömning av slam och fett

Krävs det mer än 30 meter slangdragning för att tömma en ny eller ändrad anläggning behöver en sugledning anordnas på fastigheten, alternativt kan en ny uppställningsplats för tömningsfordonet anordnas närmare anläggningen.

Slangdragning vid ny eller ändring av befintlig anläggning

Ska du anlägga en ny avloppsanläggning/fettavskiljare eller ändra en befintlig anläggning, ska avståndet mellan tömningsfordonets godtagbara uppställningsplats och anläggning vara så kort som möjligt. Godtagbar uppställningsplats beskrivs längre ner. Är avståndet, det vill säga den godtagbara dragvägen för vår sugslang, mer än 30 meter behöver du anordna en egen sugledning på fastigheten. Alternativt kan en godtagbar uppställningsplats anordnas närmare anläggningen. Vi rekommenderar att du planerar för en så kort dragväg som möjligt då 30 meter framöver av arbetsmiljöskäl kan komma att ändras till ett kortare avstånd. Slangdragning vid befintlig anläggning beskrivs längre ner på sidan.

Här kan du läsa mer om sugledning 

Godtagbar dragväg för vår sugslang

För att sugslangens dragväg till anläggningen ska vara godtagbar gäller följande:

 • Den ska vara framkomlig utan svårighet att förflytta vår sugslang, utan trånga passager och hinder i framkomlighet där hög växtlighet även inkluderas.
 • Den får luta högst 1:12 (1 meter på 12 meter lång sträcka) och ska vara minst 1,2 meter bred med minst 2,1 meters fri höjd.

Det är viktigt att du mäter dragvägen på rätt sätt och anger det korrekta avståndet för att du själv och vi ska kunna avgöra om en sugledning krävs eller inte på fastigheten. Om avståndet mäts upp till mer än 30 meter vid tömning och sugledning saknas, uteblir dessvärre din tömning och du faktureras en bomkörningsavgift.

Så här mäter du upp rätt avstånd

Börja mäta från uppställningsplatsen som ska vara godtagbar för tömningsfordonet, se nedan. Från uppställningsplatsen mäter du avståndet fram till anläggning som ska tömmas, det vill säga dragvägen. Den dragväg du mäter upp ska vara godtagbar för slangdragning, se ovan.

Godtagbar uppställningsplats

För att tömningsfordonets uppställningsplats ska anses vara godtagbar gäller följande:

 • Den ska vara tillgänglig utan att behöva backa mer än fordonets längd.
 • Den ska ha ett hårdgjort underlag och året om ha god bärighet för ett tömningsfordon. Den får inte ha för brant lutning åt något håll eller vara överväxt av gräs.
 • Den ska året om vara tillräckligt rymlig så att personalen kan arbeta på ett effektivt och säkert sätt, även när de rör sig runt fordonet.
 • Den ska vara belägen så att den inte hindrar annan trafik när tömning pågår.
 • Den ska inte vara skymd av till exempel backkrön eller kurva.

Nivåskillnad

För att säkerställa goda tömningsförhållanden får nivåskillnaden mellan uppställningsplatsen och botten på anläggningen vara max 5 meter. Så liten nivåskillnad som möjligt bör eftersträvas. Rådgör gärna med oss innan du ordnar en uppställningsplats för att säkerställa att den kommer att uppfylla kraven.

Godtagbar tillfartsväg

För att tömningsfordonet ska kunna ta sig till din fastighet behöver tillfartsvägen vara utformad enligt följande:

 • Den ska ha ett hårdgjort underlag och året om ha god bärighet för ett tömningsfordon. Den får inte ha för brant lutning åt något håll eller vara överväxt av gräs.
 • Den ska ha fri sikt och året om ha tillräckligt med utrymme för god framkomlighet. Vilken vägbredd och fri höjd som krävs beskrivs i Faktabladet på länken nedan.

Godtagbar vändplats

Bor du vid en återvändsgata/väg behöver tömningsfordonet kunna vända via en vändplan eller trevägskorsning, se faktabladet på länken nedan. Följande krav gäller för att vändplatsen ska vara godtagbar:

 • Den ska ha ett hårdgjort underlag och året om ha god bärighet för ett tömningsfordon. Den får inte ha för brant lutning åt något håll eller vara överväxt av gräs.
 • Vi vänder inte på gräsmattor.
 • Krav på vändplatsens mått beskrivs i Faktabladet på länken nedan.

Rådgör gärna med oss innan du ordnar en vändplats för att säkerställa att den kommer att uppfylla kraven.

Slangdragning vid befintlig anläggning

Har du en befintlig anläggning som kräver lång slangdragning (mer än 30 meter) kan du av arbetsmiljöskäl behöva anordna en sugledning, i så fall kontaktar vi dig. Du kan även själv välja att anordna en sugledning för att komma ifrån avgiften för extra slangdragning. Gör du om en befintlig anläggning är det krav på sugledning om dragvägen överstiger 30 meter, se ovan.

Antal avgifter för extra slangdragning

Har du flera befintliga anläggningar som töms samtidigt och betalar för extra slangdragning, avgör anläggningarnas placering i förhållande till varandra vilken avgift du betalar, se beskrivning i Faktabladet nedan.

Senast ändrad: 16 januari 2024