Att tänka på inför din slamtömning

Här beskrivs vad du behöver säkerställa inför tömning för att undvika utebliven tömning och avgift för bomkörning.

Tömning av fettavskiljare

Här beskrivs vad du behöver säkerställa inför tömning av fettavskiljare

Tömning av slamanläggning

Som fastighetsägare ansvarar du för att din slamanläggning kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Om brister i punkterna nedan gör att vi inte kan tömma anläggningen behöver du betala en bomkörningsavgift. Du kan enkelt ha koll på när dina tömningar utförs genom att använda länkarna nedan.

 • När din ordinarie tömning utförs ser du i e-tjänsten Dina abonnemang.
 • Bli påmind via SMS/e-post före tömning genom att anmäla dig via Självservice

Tillfartsväg och fordonets uppställningsplats vid fastigheten

 • Ska ha hårdgjorda underlag och året om ha bärighet för ett tungt fordon (upp till 25 ton). Fordonet kör inte på ytor som inte uppenbart ser ut att klara belastningen av fordonet. Det är alltid chaufförens bedömning som gäller om en väg är farbar eller inte vid varje tömningstillfälle.
 • Ska vara fria från hinder och ha tillräckligt utrymme. För mått som krävs – se Faktablad på länken nedan.
 • Uppställningsplatsen ska vara tillräckligt rymlig så att personalen kan arbeta på ett effektivt och säkert sätt. Vilket även innebär att annan trafik inte får utgöra någon fara för personalen när de rör sig runt fordonet. Fordonet får inte hindra annan trafik när tömning pågår.
 • Om vägbom finns ska vi i god tid fått en nyckel eller låskod.
 • Ska vintertid vara snöröjda och halkfria. Läs även om bomkörning vid vinterväglag nedan.
 • Om tillfartsvägen går över annans mark vilar ansvaret på dig som ska få tömt att vägen är farbar/framkomlig enligt ovan.
 • Vid skärgårdstömning får inte båtar, bojar eller annat hindra slamfärjan att angöra, färjan är cirka 8 meter bred.

Vändplats vid fastigheten

 • Bor du vid en återvändsgata/väg ska en vändplats finnas som är hårdgjord med bärighet för ett tungt avfallsfordon året om. För krav på vändplatsens mått – se Faktablad på länken nedan.
 • Ska vintertid vara snöröjd och halkfri. Läs även om bomkörning vid vinterväglag nedan.

Tänk på! Har du en robotgräsklippare – ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av fordonet.

Från fordonet till brunnslock/koppling

 • Sträckan för slangdragning från tömningsfordonet till tömningspunkten ska vara framkomlig och fri från hinder.
 • Är du permanentboende ska sträckan för slangdragning och runt tömningspunkten vintertid vara snöröjd och halkfri. Är du fritidsboende önskvärt om möjligheten finns. Läs även om bomkörning vid vinterväglag nedan.

Slamskylt

 • Det ska finnas en skylt placerad intill respektive anläggning som ska tömmas. Vid egen sugledning ska även en skylt märkt ”Sugledning” finnas vid sugledningens koppling närmast tömningsfordonet.
 • Skylten placeras minst 1 meter ovan marknivå, den ska vara väl synliga för tömningspersonalen även vid hög växtlighet och djup snö. Förslagsvis monteras skylten på en stabil pinne som slås ner i marken.
 • På skylten ska framgå fastighetsbeteckning och typ av anläggning enligt förkortning:
  SLT = sluten tank till endast toalettvatten.
  BDT = slamavskiljare till BDT-avlopp.
  BDTMini = som ovan med minireningsverk
  WC = slamavskiljare till WC-avlopp.
  WCMini = som ovan med minireningsverk.

Ny eller ytterligare skylt kan du beställa kostnadsfritt via vår kundservice

Brunnslock och anslutningar

 • Området runt tömningspunkten ska vara röjt från buskar och sly så att tömningspersonalen kan arbeta på ett effektivt och säkert sätt utan att skada sig.
 • Lock får väga max 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.
 • Lock och kopplingar ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas.
 • Låsanordning/muttrar ska enkelt kunna låsas/skruvas upp för hand.
 • Lock ska vara utan prydnader/föremål och framgrävda om de ligger under eller i höjd med marknivån.
 • Eventuell lös sugledning ska vara utlagd av fastighetsägaren inför tömning. Information om sugledning finns i menyn.
 • Se till att lock/kopplingar inte är fastfrusna, ta gärna bort snö och is från lock.

Tänk på! Öppna eventuella luftningsventiler till den slutna tanken inför tömning.

Även vid minireningsverk och vattentoalett med vacuumteknik

 • En tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till minireningsverket/tanken vid tömning.
 • Det ska vara tydligt utmärkt var tömning ska ske.
 • Känsliga delar ska vara skyddade.

Här kan du läsa mer om tömning av minireningsverk och hämtning av uttjänt fosforfälla/fosforfilter

Vi bekräftar vårt besök

Vid vårt besök på din fastighet lämnas ett meddelande på slamskylten som bekräftar att vi har tömt anläggningen alternativt att tömning inte har kunnat utföras och varför.

Bomkörning vid vinterväglag

Vid permanentboende

Om din tömning inte har kunnat utföras på grund av vinterväglag (snö, kyla, is) trots att du förberett enligt ovan återkommer vi så snart väglaget är bättre och tömmer. Du behöver då inte betala för en bomkörning.*

Vid fritidsboende

Har du inte möjlighet att förbereda enligt ovan inför tömning återkommer vi så snart väglaget är bättre och tömmer. Du behöver då inte betala för en bomkörning. Är det framkomligt och inte snö, kyla eller is hindrar oss från att tömma så tömmer vi som planerat. Ha därför alltid slamanläggningen väl skyltad för att inte riskera en bomavgift.*

*Har du beställt extra tömning eller jourtömning måste du säkerställa att tömning kan utföras oavsett väglaget för att undvika avgift för bomkörning.

Senast ändrad: 21 mars 2023