Att tänka på inför din slamtömning

Här beskrivs vad du behöver säkerställa inför tömning för att undvika utebliven tömning och avgift för bomkörning.

Tömning av fettavskiljare

Här beskrivs vad du behöver säkerställa inför tömning av fettavskiljare

Tömning av slamanläggning

Som fastighetsägare ansvarar du för att din slamanläggning kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Om brister i punkterna nedan gör att vi inte kan tömma anläggningen behöver du betala en bomkörningsavgift. Du kan enkelt ha koll på när dina tömningar utförs genom att använda länkarna nedan.

 • När din ordinarie tömning utförs ser du i e-tjänsten Dina abonnemang.
 • Bli påmind via SMS/e-post före tömning genom att anmäla dig via Självservice

Tillfartsväg och fordonets uppställningsplats

 • Ska vara hårdgjorda med bärighet för tungt fordon, även vid våt väderlek. Fordonet kör inte på gräsmattor eller andra ej hårdgjorda ytor med risk för fastkörning och skada på fordonet och markytor.
 • Ska vara fria från hinder och ha tillräckligt utrymme, även vid vinterväglag. För mått som krävs, se länken nedan.
 • Uppställningsplatsen ska vara tillräckligt rymlig så att personalen kan arbeta på ett effektivt och säkert sätt. Fordonet får inte hindra annan trafik när tömning pågår.
 • Ska vintertid vara snöröjda och halkfria.
 • Om vägbom finns ska vi i god tid fått en nyckel eller låskod.
 • Om tillfartsvägen går över annans mark vilar ansvaret på dig som ska få tömt att vägen är farbar/framkomlig enligt ovan.
 • Vid skärgårdstömning får inte båtar, bojar eller annat hindra slamfärjan att angöra, färjan är cirka 8 meter bred.

Vändplats

 • Bor du vid en återvändsgata/väg ska en vändplats finnas som är hårdgjord med bärighet för tungt fordon, även vid våt väderlek. För vändplatsens mått – se länken nedan.
 • Ska vintertid vara snöröjd och halkfri.

Tänk på! Har du en robotgräsklippare behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av fordonet.

Från tömningsfordon till slamanläggning eller koppling

 • Sträckan för slangdragning från fordonet till tömningspunkten ska vara framkomlig och fri från hinder.

Slamskylt

 • Ska året om vara väl synlig från fordonets uppställningsplats/angöringsplats.
 • Ska vara placerad minst 1 meter ovan marknivå intill respektive anläggning som ska tömmas. Vid egen sugledning ska en skylt även finnas vid sugledningens koppling närmast fordonet.
 • På skylten ska tydligt framgå fastighetsbeteckning och typ av anläggning enligt förkortning:
  SLT = sluten tank till endast WC
  BDT = slamavskiljare till BDT-avlopp
  BDTMini = som ovan med minireningsverk
  WC = slamavskiljare till WC-avlopp
  WCMini = som ovan med minireningsverk

Ny eller ytterligare skylt kan du beställa via vår kundservice

Brunnslock och anslutningar

 • Området runt tömningspunkten ska vara röjt från buskar och sly.
 • Lock får väga max 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.
 • Lock och kopplingar ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas.
 • Låsanordning/muttrar ska enkelt kunna låsas/skruvas upp för hand.
 • Lock ska vara utan prydnader och framgrävda om de ligger under eller i höjd med marknivån.
 • Eventuell lös sugledning ska vara utlagd av fastighetsägaren inför tömning. Information om sugledning finns i menyn.
 • Se till att lock/kopplingar inte är fastfrusna, ta gärna bort snö och is från lock.

Tänk på! Öppna eventuella luftningsventiler till den slutna tanken inför tömning.

Även vid minireningsverk och vattentoalett med vacuumteknik

 • En tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till minireningsverket/tanken vid tömning.
 • Det ska vara tydligt utmärkt var tömning ska ske.
 • Känsliga delar ska vara skyddade.

Här kan du läsa mer om tömning av minireningsverk och hämtning av uttjänt fosforfälla/fosforfilter

Vi bekräftar vårt besök

Vid vårt besök på din fastighet lämnas ett meddelande på slamskylten som bekräftar att vi har tömt anläggningen alternativt att tömning inte har kunnat utföras och varför.

Om anläggningen inte har blivit tömd

Har du säkerställt att tömning kan utföras enligt ovan men ändå inte fått tömt behöver du reklamera det inom en månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Om din ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av vinterväglag återkommer vi så snart väderförhållandena är bättre och tömmer anläggningen. I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning. Har du beställt extra tömning eller jourtömning måste du säkerställa att tömning kan utföras oavsett väderförhållanden för att undvika avgift för bomkörning.

Senast ändrad: 29 november 2022