Att tänka på inför din slamtömning

Här beskrivs vad du behöver förbereda och säkerställa inför tömning för att undvika utebliven tömning och avgift för bomkörning.

Tömning av fettavskiljare

Här beskrivs vad du behöver säkerställa inför tömning av fettavskiljare

Tömning av slamanläggning till enskilt avlopp

Som fastighetsägare ansvarar du för att din slamanläggning kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Om brister i punkterna nedan gör att vi inte kan tömma din anläggning behöver du betala för en bomkörning, punkterna gäller för både permanentboende och fritidsboende.

Tillfartsvägen till fastigheten

 • Ska ha hårdgjort underlag och året om ha god bärighet för ett tömningsfordon. Det är alltid chaufförens bedömning som gäller om en väg är farbar eller inte vid varje tömningstillfälle.
 • Ska ha fri sikt, vara fri från hinder, inte ha för brant lutning åt något håll eller vara överväxt av gräs.
 • Ska året om ha tillräckligt utrymme. Vilken vägbredd och fri höjd som krävs framgår i Faktabladet på länken nedan.
 • Om låst vägbom, grind, etc. finns ska vi i god tid fått en nyckel/låskod.
 • Ska vintertid vara snöröjd och halkfri.
 • Om vägen går över annans mark vilar ansvaret på dig som ska få tömt att vägen är framkomlig enligt ovan.
 • Vid skärgårdstömning får inte båtar, bojar eller annat hindra slamfärjan att angöra, färjan är cirka 8 meter bred.

Uppställningsplatsen vid fastigheten

 • Ska vara tillgänglig utan att behöva backa mer än fordonets längd.
 • Ska ha hårdgjort underlag och året om ha god bärighet för ett tömningsfordon. Den får inte ha för brant lutning åt något håll eller vara överväxt av gräs.
 • Ska inte vara skymd av till exempel backkrön eller kurva samt vara belägen så att fordonet inte hindrar annan trafik när tömning pågår.
 • Ska året om vara tillräckligt rymlig så att personalen kan arbeta på ett effektivt och säkert sätt, även när de rör sig runt fordonet.
 • Ska vintertid vara snöröjd och halkfri.

Vändplats vid fastigheten

Bor du vid en återvändsgata/väg ska fordonet ha möjlighet att vända via en vändplan eller trevägskorsning.

 • Den ska ha hårdgjort underlag och året om ha bärighet för ett tömningsfordon. Krav på vändplatsens mått framgår i Faktabladet på länken nedan. Observera att vi inte vänder på gräsmattor.
 • Den får inte ha för brant lutning åt något håll eller vara överväxt av gräs.
 • Hinder för fordonets vändmöjlighet som exempelvis parkerade fordon/annan uppställning får inte finnas på vändplatsen.
 • Ska vintertid vara snöröjd och halkfri.

Från fordonets uppställningsplats till brunnslock/koppling

 • Sträckan för dragning av vår sugslang ska ha god framkomlighet.
 • Vintertid ska sträckan vara snöröjd och halkfri, även fram till kopplingspunkter vid egen sugledning.

Slamskylt

 • En slamskylt ska finnas intill den anläggning som ska tömmas. Har du flera anläggningar ska respektive anläggning ha sin egen skylt. Vid egen sugledning ska även en skylt märkt ”Sugledning” finnas vid sugledningens koppling närmast tömningsfordonet.
 • Skylten ska vara placerad minst 1 meter ovan marknivå och max 0,5 meter från brunnslock eller koppling. Den ska vara väl synlig för tömningspersonal även vid hög/tät växtlighet, djup snö och om det har snöat. Förslagsvis monteras skylten på en stabil pinne som slås ner i marken.
 • På skylten ska tydligt framgå, med vattenfast penna, fastighetsbeteckning och typ av anläggning enligt förkortning:
  SLT = för sluten tank till endast toalettvatten.
  BDT = för slamavskiljare till BDT-avlopp.
  BDTMini = som ovan med minireningsverk
  WC = för slamavskiljare till WC-avlopp.
  WCMini = som ovan med minireningsverk.

Ny eller ytterligare slamskylt kan du beställa kostnadsfritt via vår kundservice

Brunnslock och anslutningar/kopplingar

 • 1,5 meter runt om lock/koppling ska det vara röjt från högt gräs och buskar. Vintertid ska det vara snöröjt och halkfritt.
 • Lock och kopplingar ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas.
 • Lock ska vara utan prydnader/föremål.
 • Lock får väga max 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.
 • Ett låst lock ska enkelt kunna låsas upp för hand med arbetshandskar på och utan verktyg. Vi rekommenderar buntband som vi enkelt skär av och ersätter med ett nytt efter tömning.
 • Lock ska vara framgrävda om de ligger under eller i höjd med marknivån.
 • Om fastigheten har en egen lös sugledning ska den vara utlagd inför tömning.
 • Vintertid – Se till att brunnslock/kopplingslock inte har frusit fast. Ta bort snö/is från brunnslock/kopplingar.

Observera!

Vid sluten tank – tänk på att öppna eventuella luftningsventiler inför tömning.

Vid toalett med vakuumteknik – det är fastighetsägarens ansvar att efter tömning säkerställa att packning mellan vakuumpump och tank är tätslutande samt att allt är rätt anslutet.

Även vid minireningsverk

 • En tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till verket vid tömning.
 • Det ska vara tydligt utmärkt var tömning ska ske.
 • Känsliga delar ska vara skyddade.

Läs mer om tömning av minireningsverk och hämtning av uttjänt fosforfälla/fosforfilter

Senast ändrad: 18 januari 2024