Att tänka på inför din slamtömning

Här beskrivs vad du behöver säkerställa inför slamtömning för att undvika utebliven tömning och avgift för bomkörning.

Tömning av fettavskiljare

Här beskrivs vad du behöver säkerställa inför tömning av fettavskiljare

Tömning av slamanläggning

Som fastighetsägare ansvarar du för att din slamanläggning kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Om brister i punkterna nedan gör att vi inte kan tömma anläggningen behöver du betala en bomkörningsavgift. Du kan enkelt ha koll på när dina tömningar utförs genom att använda länkarna nedan.

Tillfartsväg, uppställningsplats och vändplats

 • Tillfartsväg och avfallsfordonets uppställningsplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig, vilket utrymme fordonet behöver beskrivs på länken nedan.
 • Bor du vid en återvändsgata/väg behöver en vändplats finnas, se länken nedan.
 • Tillfartsvägen, uppställningsplatsen och vändplatsen ska vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även vid våt väderlek. Om tillfartsvägen går över annans mark vilar ansvaret på dig att vägen är farbar/framkomlig till din fastighet.
 • Om vägbom finns ska vi i god tid ha fått en nyckel eller låskod.
 • Vid skärgårdstömning får båtar, bojar eller annat inte hindra slamfärjan att angöra, färjan är cirka 8 meter bred.

Tänk på! Har du en robotgräsklippare som saknar begränsningskabel mot väg där avfallsfordonet tar sig fram och/eller fordonets uppställningsplats, behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av fordonet.

Från sugfordon till slamanläggning eller koppling

 • Sträckan för slangdragning mellan avfallsfordonet och tömningspunkten ska vara framkomlig, även vid våt väderlek, och fri från hinder som exempelvis fordon, trädgårdsmöbler och hög växtlighet som försvårar tömningsarbetet.

Slamskylt

 • Slamskylt ska vara placerad minst 1 meter ovan marknivå intill respektive anläggning som ska tömmas. Vid egen sugledning ska även en skylt finnas vid sugledningens koppling närmast avfallsfordonet.
 • Skylten ska vara väl synlig från avfallsfordonets uppställningsplats/angöringsplats, även om det är mycket snö eller har snöat.
 • På skylten ska tydligt framgå fastighetsbeteckning och typ av anläggning som anges enligt förkortning:
  SLT = för sluten tank
  BDT = för slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp)
  BDTMini = som ovan med minireningsverk
  WC = för slamavskiljare för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (WC-avlopp)
  WCMini = som ovan med minireningsverk

Ny eller ytterligare skylt kan du beställa via vår kundservice

Brunnslock och anslutningar

 • Eventuell egen lös sugledning ska vara utlagd av fastighetsägaren inför tömning. Information om sugledning finns i menyn.
 • Området runt lock, manlucka eller kopplingsanordning ska vara röjt från buskar och sly.
 • Lock och kopplingar ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas.
 • Lock ska vara utan prydnader och framgrävda om de ligger under eller i höjd med marknivån.
 • Lock får väga max 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.
 • Låsanordning/muttrar ska enkelt kunna låsas/skruvas upp för hand utan verktyg.
 • Även vintertid – Se till att lock/kopplingar inte är fastfrusna, ta gärna bort snö och is från lock.

Tänk på! Öppna eventuella luftningsventiler till den slutna tanken inför tömning.

Även vid minireningsverk och vattentoalett med vacuumteknik

 • En tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till minireningsverket/tanken vid tömning.
 • Det ska vara tydligt utmärkt var tömning ska ske.
 • Känsliga delar ska vara skyddade.

Här kan du läsa mer om tömning av minireningsverk och hämtning av uttjänt fosforfälla/fosforfilter

Vi bekräftar vårt besök

Vid vårt besök på din fastighet lämnas ett meddelande på slamskylten som bekräftar att vi har tömt anläggningen alternativt att tömning inte har kunnat utföras och varför.

Om anläggningen inte har blivit tömd

Har du säkerställt att tömning kan utföras enligt ovan men ändå inte fått tömt behöver du reklamera det inom en månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Om din ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av vinterväglag återkommer vi så snart väderförhållandena är bättre och tömmer anläggningen. I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning. Har du beställt extra tömning eller jourtömning måste du säkerställa att tömning kan utföras oavsett väderförhållanden för att undvika avgift för bomkörning.

Senast ändrad: 09 maj 2022