Att tänka på inför din slamtömning

Här beskrivs vad du behöver förbereda och säkerställa inför tömning för att undvika utebliven tömning och avgift för bomkörning.

Tömning av fettavskiljare

Här beskrivs vad du behöver säkerställa inför tömning av fettavskiljare

Tömning av slamanläggning till enskilt avlopp

Som fastighetsägare ansvarar du för att din slamanläggning kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Om brister i punkterna nedan gör att vi inte kan tömma anläggningen behöver du betala för en bomkörning.

Hur du enkelt kan ha koll på när dina tömningar utförs. 

Tillfartsväg och fordonets uppställningsplats vid fastigheten

 • Ska ha hårdgjorda underlag och året om ha bärighet för ett tömningsfordon. Det är alltid chaufförens bedömning som gäller om en väg är farbar eller inte vid varje tömningstillfälle.
 • Ska vara fria från hinder och ha tillräckligt utrymme. För mått som krävs – se Faktablad på länken nedan.
 • Uppställningsplatsen ska vara tillräckligt rymlig så att personalen kan arbeta på ett effektivt och säkert sätt. Fordonet får inte hindra annan trafik när tömning pågår.
 • Om låst vägbom, grind, etc. finns för att nå anläggningen ska vi i god tid fått en nyckel/låskod.
 • Ska vintertid vara snöröjda och halkfria. Läs även om bomkörning vid vinterväglag nedan.
 • Om tillfartsvägen går över annans mark vilar ansvaret på dig som ska få tömt att vägen är farbar/framkomlig enligt ovan.
 • Vid skärgårdstömning får inte båtar, bojar eller annat hindra slamfärjan att angöra, färjan är cirka 8 meter bred.

Vändmöjlighet vid fastigheten

 • Bor du vid en återvändsgata/väg ska fordonet ha möjlighet att vända via en vändplan eller trevägskorsning som är hårdgjord med bärighet för ett tömningsfordon året om. För krav på vändplatsens mått – se Faktablad på länken nedan.
 • Hinder för fordonets vändmöjlighet som exempelvis parkerade fordon/annan uppställning får inte finnas på vändplatsen.
 • Ska vintertid vara snöröjd och halkfri. Läs även om bomkörning vid vinterväglag nedan.

Tänk på! Har du en robotgräsklippare – ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av fordonet.

Från fordonet till brunnslock/koppling

 • Sträckan för dragning av vår sugslang ska ha god framkomlighet.
 • Är du permanentboende ska sträckan för slangdragning och runt tömningspunkten vintertid vara snöröjd och halkfri. Är du fritidsboende önskvärt om möjligheten finns. Läs även om bomkörning vid vinterväglag nedan.

Slamskylt

 • Det ska finnas en slamskylt placerad alldeles intill den anläggning som ska tömmas. Har du flera anläggningar ska respektive anläggning ha sin egen skylt. Vid egen sugledning ska även en skylt märkt ”Sugledning” finnas vid sugledningens koppling närmast tömningsfordonet.
 • Skylten ska vara placerad minst 1 meter ovan marknivå – den ska vara väl synlig för personalen även vid hög/tät växtlighet, djup snö och om det har snöat. Förslagsvis monteras skylten på en stabil pinne som slås ner i marken.
 • På skylten ska tydligt framgå, med vattenfast penna, fastighetsbeteckning och typ av anläggning enligt förkortning:
  SLT = för sluten tank till endast toalettvatten.
  BDT = för slamavskiljare till BDT-avlopp.
  BDTMini = som ovan med minireningsverk
  WC = för slamavskiljare till WC-avlopp.
  WCMini = som ovan med minireningsverk.

Ny eller ytterligare slamskylt kan du beställa kostnadsfritt via vår kundservice

Brunnslock och anslutningar/kopplingar

 • 1,5 meter runt om hela tömningspunkten ska vara röjt från högt gräs, buskar och sly.
 • Lock får väga max 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.
 • Lock och kopplingar ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas.
 • Ett låst lock ska enkelt kunna låsas upp för hand med arbetshandskar på och utan verktyg. Vi rekommenderar buntband som vi enkelt skär av och ersätter med ett nytt efter tömning.
 • Lock ska vara utan prydnader/föremål.
 • Lock ska vara framgrävda om de ligger under eller i höjd med marknivån.
 • Om fastigheten har en egen lös sugledning ska den vara utlagd inför tömning.
 • Se till att lock/kopplingar inte är fastfrusna, ta gärna bort snö och is från lock.

Observera!

Vid sluten tank – tänk på att öppna eventuella luftningsventiler inför tömning.

Vid toalett med vakuumteknik – det är fastighetsägarens ansvar att efter tömning säkerställa att packning mellan vakuumpump och tank är tätslutande samt att allt är rätt anslutet.

Även vid minireningsverk

 • En tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till verket vid tömning.
 • Det ska vara tydligt utmärkt var tömning ska ske.
 • Känsliga delar ska vara skyddade.

Läs mer om tömning av minireningsverk och hämtning av uttjänt fosforfälla/fosforfilter

Vi bekräftar vårt besök

Vid vårt besök på din fastighet lämnas ett meddelande på slamskylten som bekräftar att vi har tömt anläggningen alternativt att tömning inte har kunnat utföras och varför.

Bomkörning vid vinterväglag

Vid permanentboende

Om din tömning inte har kunnat utföras på grund av vinterväglag (snö, kyla, is) trots att du förberett enligt ovan återkommer vi så snart väglaget är bättre och tömmer. Du behöver då inte betala för en bomkörning.*

Vid fritidsboende

Har du inte möjlighet att förbereda enligt ovan inför tömning återkommer vi så snart väglaget är bättre och tömmer. Du behöver då inte betala för en bomkörning. Är det framkomligt och inte snö, kyla eller is hindrar oss från att tömma så tömmer vi som planerat. Ha därför alltid slamanläggningen väl skyltad för att inte riskera en bomavgift.*

*Har du beställt extra tömning eller jourtömning måste du säkerställa att tömning kan utföras oavsett väglaget för att undvika avgift för bomkörning.

Senast ändrad: 22 augusti 2023