Anläggningsavgift inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

För att ta del av den allmänna VA-anläggningen behöver fastigheten betala en andelskostnad. Här kan du läsa mer om avgiften och vad som ingår.

Om kommunfullmäktige i Norrtälje kommun beslutar att ett område ska bli verksamhetsområde för kommunalt VA innebär det att alla fastighetsägare i området, enligt vattentjänstlagen, ska betala en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift.

Anläggningsavgift för bostadsfastighet

Observera att du betalar anläggningsavgift enligt den VA-taxa som är gällande då du får Norrtälje Vatten och Avfalls skriftliga meddelande om din förbindelsepunkts placering, det vill säga, du får en förbindelsepunktkarta hemskickad.

Avgiftens storlek

Avgiftens storlek bestäms av:

  • Fastighetens tomtyta.
  • Antalet bostadslägenheter på fastigheten.
  • Om fastigheten ska anslutas till endast en eller flera av tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten/dränvatten. Notera att ledningar för dagvatten/dränvatten inte byggs i alla områden.

Anläggningsavgift för verksamhet

Anläggningsavgiften för fastighet med verksamhet räknas ut på ett särskilt sätt. Hur avgiften räknas fram och vad som räknas som verksamhet finns i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Du hittar vår taxa för kommunalt vatten och avlopp här

Anläggningsavgift för obebyggd fastighet

För en obebyggd fastighet som ligger inom detaljplanerat område, debiteras fastighetsägaren avgift för servisledning, förbindelsepunkt och tomtyta. Resterande avgift debiteras då fastigheten bebyggs. Obebyggd fastighet utanför detaljplanelagt område debiteras inte. Avgifterna finns i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Du hittar vår taxa för kommunalt vatten och avlopp här

I Norrtälje kommuns Norrtäljekarta kan du se om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Arbeten inom den egna fastigheten

Alla arbeten inom din egen fastighet fram till förbindelsepunkten bekostar du själv (förbindelsepunkten upprättas av huvudmannen utanför din tomtgräns).

Senast ändrad: 12 maj 2022