Ludden

Avslutat projekt.

Omledning av Malstaån genom Ludden

Under 2022-2023 har Vattencentrum på uppdrag av Norrtälje kommun tagit fram förslag på vattenvårdande åtgärder inom Malstaåns avrinningsområde. En av dessa åtgärder är att leda om Malstaåns vatten in till sjön Ludden. Syftet med åtgärden är framför allt att förbättra vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i avrinningsområdets vattenförekomster.  Åtgärden genomförs genom att gräva en ny åfåra in till Ludden samt anlägga en vall för att styra om vattnet och öka uppehållstiden samt möjliggöra ökad sedimentering och fastläggning av näringsrikt sediment från Malstaån.

I dagsläget rinner den näringsrika Malstaån förbi sjön Ludden

Innan utdikningen och sjösänkningen 1880 var Ludden en del av Malstaån

Bakgrund och utredning

Ludden är en grund cirka 7 hektar stor sjö. För att få göra önskade förändringar behövs en vattendom, arbetet med ansökan om vattenverksamhet har påbörjats. Ett antal undersökningar och utredningar har genomförts som en del av en miljökonsekvensbeskrivning, bland annat förekomsten av sura sulfatjordar, lodning av vattendjup och kemiska analyser av sediment.

Genom att gräva en åfåra från Malstaån in i Ludden, dämma nuvarande passage förbi, och bredda utloppet kan Malstaån vatten ledas genom Ludden. En smal dammvall leder vattnet genom hela Ludden och uppehållstiden ökar från (vid normalflöde) 11 minuter till 8 timmar.

Eftersom det uppströms Ludden finns lågt liggande åkermark kan ingen höjning av vattennivån accepteras. En flödesmodellering har tagits fram för att säkerställa och visa att omledningen inte leder till negativa effekter. Genom att överdimensionera in- och utlopp kan vattennivån uppströms hållas oförändrad.

Senast ändrad: 30 april 2024