LEVA – Åtgärdssamordning av vattenvårdsåtgärder

Avslutat projekt.
Våtmark

Uppdrag

Vattencentrum utför på uppdrag av Norrtälje kommun åtgärdssamordning av vattenvårdsåtgärder. Projektet går ut på att identifiera och realisera lämpliga vattenvårdande åtgärder med huvudsyfte att minska näringsläckaget från jordbruksmark till sjöar och hav. Projektet har valt att till en början arbeta i Norrtäljeåns avrinningsområde, ett av kommunens största och näringsrikaste vattendrag som mynnar ut i Norrtäljeviken.

Finansiering

Projektet finansieras till 80% av LOVA-medel och 20% av Norrtälje kommun.

Syftet med åtgärdssamordning

Bakgrunden till att jobba med åtgärdssamordning är att en mycket stor andel av åtgärdsinitiativ aldrig realiseras eftersom processerna är så långdragna och snåriga, men även att samordning krävs för att prioritera rätt åtgärd på rätt plats.

Metod

Åtgärdssamordningen i Norrtälje går ut på att utifrån GIS-material identifiera platser, längs vattenflöden som har behov av näringsretention, som kan vara möjliga att upplåta till vattenvårdande åtgärder i form av till exempel våtmarker eller fosfordammar. Efter det kontaktas markägare och om intresse finns genomförs utredningar och ett åtgärdsförslag tas fram, ofta efter att ha reviderats så att alla berörda är nöjda.

vassdamm ritning

Projektering och etablering

Åtgärden projekteras och budgeteras, varefter markägaren bistås i processen att ansöka om finansiering av åtgärden, anmäla vattenverksamhet, ansöka om dispenser från biotop- och eventuella strandskydd. Efter det stöttas markägare i kontakten med myndigheter och handläggare till dess nödvändiga tillstånd är på plats och finansiering beviljats.

Genomförandet planeras och problem som dyker upp innan och under den intensiva genomförandefasen hanteras, precis som frågor i samband med slutredovisning.

Senast ändrad: 30 april 2024