Kommunalt VA på Solö

Nu pågår förstudien för utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet till Solö och delar av Storö.

Förstudien för framdragning av kommunala vatten- och avloppsledningar till Solö och delar av Storö är i slutskedet och beräknas vara klar under april 2022. Förstudien kommer att resultera i ett förslag till avgränsning av området till vilket utbyggnad av VA-ledningsnät kommer att ske – baserat på behov enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Efter april månad kommer underlag med föreslagen utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten skrivas fram för beslut i kommunfullmäktige och när beslut om verksamhetsområde fattats så påbörjas projektering av det nya VA-ledningssystemet. I samband med projekteringen kommer samråd ske med fastighetsägare och vägsamfälligheter. Det kommer också att under projekteringsskedet tas fram en etappindelning samt en tidplan för utbyggnaden.

Parallellt med förstudien pågår utbyggnad av ledningsnätet för kommunalt VA till till det detaljplanerade området med 9 fastigheter belägna på Solöhöjden, söder om Furusundsvägen. Ledningsdragning till de 6 fastigheterna i detaljplanen på Solö ängsväg, norr om Furusundsvägen är beroende av förstudien innan utbyggnation av kommunalt VA-ledningsnät kan ske även där.

Kontaktpersoner: Jonas Cronebäck och Bob Tollbring

Kontakt

Senast ändrad: 04 maj 2022