Västanvik – bakgrund och information

Information om VA-projektet i Västanvik och länkar till informationsbrev, mötesprotokoll och tekniska manualer

Lägesrapporter

Lägesrapporter för Västanvikprojektet har löpande lagts ut som nyheter längst ned på startsidan. I dessa informerade NVAA om vad som pågått i VA-projektet, vilka utmaningar som funnits och vilket skede projektet befunnit sig i. Detta för att erbjuda fastighetsägare möjlighet att följa projektet och ta del av matnyttig information.

VA-rådgivning på Vattencentrum i Norrtälje

Du som fastighetsägare kan besöka vattencentrum (på Campus Roslagen i Norrtälje) för att få rådgivning om entreprenörer, LTA-system och VA i allmänhet.

Kort bakgrund

År 2012 togs av kommunfullmäktige beslut om utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar till c:a 500 fastigheter i Västanviks tomtområde. Några fastigheter anslöts i samband med utbyggnaden av VA-ledningsnätet till Åkerö, men det stora flertalet fastigheter ingår i verksamhetsområde Västanvik, där utbyggnaden av VA-nätet slutförts i augusti 2023.  Det är i grunden vattentjänstlagen som styr till vilka områden som utbyggnaden av VA-ledningsnätet prioriteras.

Avtal om samförläggning av el- och VA-ledningar har upprättats med Vattenfall och de har lagt ned elledningar i samma schakter som ledningarna för vatten och avlopp lagts.

Ordlista

Det finns i vatten- och avloppsbranschen en hel del facktermer som gemene man kanske inte alltid är bekanta med. Här kommer därför en liten ordlista som kan vara bra att ha med sig i VA-projekt:

VA – Vatten och avlopp

Samförläggningsprojekt – Att man går ihop, med en eller flera olika aktörer och lägger sina ledningar i samma schakt. I Västanvik samförlägger vi vatten och avloppsledningar med Vattenfalls elledningar. Detta görs i samverkan, men arbetet leds av Norrtälje Vatten och Avfall (NVAA).

LTA – Lätt trycksatt avlopp. Detta är ett avloppssystem som bygger på att avloppsvattnet pumpas ut från fastigheterna till VA-ledningarna i vägen, för vidare färd till en pumpstation. Detta system används ofta när det är svårt att ordna med självfallsavlopp. I Västanvik har c:a 65-70 % av fastigheterna LTA-avlopp. Det innebär att man som fastighetsägare måste ha en pump på sin fastighet (vilken placeras i en nedgrävd tank och syns som ett grönt lock i marken).

Pst – Pumpstation. Hit pumpas/rinner avloppsvattnet från olika delar av området. I Västanvik har vi tre stycken pumpstationer. En i söder på Dragonvägen, en mitt i – på Stortorpsvägen och en längre norrut på Kristoffers väg. Efter att ha passerat pumpstationerna så pumpas vattnet ut till huvudledningarna vid E18 för vidare färd till Kapellskärs avloppsreningsverk.

Ledningsbädd – Uppbyggnad av marken i schaktgropen på vilken man lägger ledningarna, så de ligger med rätt lutning och på rätt höjd.

 

 

 

Senast ändrad: 16 juli 2024