Installation av fettavskiljare

Här beskrivs hur du anmäler installation av fettavskiljare till kommunalt avlopp och hur installationen ska gå till.

Installation av fettavskiljare ska ske fackmässigt och enligt tillverkarens installationsbeskrivning. I god tid innan installationen ska fastighetsägaren lämna in en anmälan till oss. Har fastigheten enskilt avlopp – kontakta Norrtälje kommun för information om anmälan och krav för installation.

Kontaktuppgifter till Norrtälje kommun.

Anmälan och bilagor

Innan du gör din anmälan behöver du ställa i ordning följande bilagor. Anmälan kan endast skickas in om samtliga bilagor bifogas.

Du gör din anmälan om fettavskiljare via Självservice.

Bilagor till anmälan om fettavskiljare

  • Verksamhets- och sannolikhetskalkyl för verksamheten.
  • Fackmannamässig ritning i skala 1:50 alternativt 1:100 som visar fettavskiljarens placering med anslutnings- och avluftningsledningar.
  • Produktblad för fettavskiljaren.
  • En enkel skiss (behöver inte vara skalenlig) som visar fastigheten och godtagbar uppställningsplats för tömningsfordon i förhållande till varandra. Markera fettavskiljarens placering i fastigheten med F. Om vändplats krävs för tömningsfordonet ska den godtagbara vändplatsen markeras på skissen. Vad som anses som godtagbar uppställningsplats och vändplats beskrivs i faktabladet på länken nedan.

Krav på fettavskiljarens utformning

Fettavskiljaren ska vara utformad enligt standarden SS-EN 1825-1. Dimension, installation, drift och underhåll ska följa standarden SS-EN 1825-2. Den kan även dimensioneras efter antal matportioner enligt tyska normen DIN 4040 förutsatt att det vattenflöde som verksamheten genererar inte överstiger fettavskiljarens kapacitet, se tabell nedan. Antalet matportioner per dag kan räknas fram genom att multiplicera antalet sittplatser i lokalen med tre (antalet sittningar).

För att förhindra dålig lukt, avlagringar och rötningsprocesser är det viktigt att fettavskiljaren samt till- och utloppsledningar har tillfredställande avluftning. Ta gärna kontakt med en rörfirma/ VVS-konsult för hjälp med val av storlek, typ och lämplig placering.

Matportioner per dag

Normalstorlek för avskiljare (l/s)

Upp till 200 2
201-400 4
401-700 7
701-1000 10
1001-> Special

Placering av fettavskiljare

För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljaren placeras i separat utrymme, väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Alla köksavlopp och diskmaskiner ska vara kopplade till fettavskiljare, även golvbrunnar bör anslutas. Toalettvatten får däremot inte gå genom fettavskiljaren.

Utrymmet ska ha god ventilation och bör vara försett med golvbrunn. Är fettavskiljaren placerad så att tömningsfordon inte har möjlighet att spola och återfylla den, eller i skärgården där tjänsten inte erbjuds, ska kall- och varmvattenanslutning med bra flöde finns tillgängligt för ändamålet.

Sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen får inte dras genom eller hanteras i utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Tömningspersonalen får inte heller gå genom sådana utrymmen. Fettavskiljaren ska placeras så att den är lätt att komma åt för tömningspersonal och tömningsfordon. Vad du behöver tänka på inför tömning finns i menyn.

Bänkfettavskiljare

Installation av bänkfettavskiljare medges endast i få undantagsfall. För mer information – hör av dig till vår Kundservice.

Matavfallskvarn

Installation av matavfallskvarn medges endast om den är ansluten till en sluten tank/system med separat tömning. För mer information – hör av dig till vår Kundservice.

För mer information

  • Vid frågor om fettavskiljarens placering ur livsmedelshygienisk synpunkt – kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
  • Är du osäker på om din verksamhet omfattas av kravet på fettavskiljare eller har frågor om placering och anslutning till kommunalt avlopp – hör av dig till vår Kundservice.
  • Mer information kring fettavskiljare finns i menyn.
Senast ändrad: 08 februari 2023