Kapellskärs avloppsreningsverk

Under 2021 färdigställdes det utbyggda och moderniserade avloppreningsreningsverket i Kapellskär. Det skapar möjligheter för att bygga ut det kommunala VA-nätet på Rådmansölandet. Dessutom tar verket emot brunnslam från enskilda avlopp och spillvatten från fartyg.

Norrtälje Vatten och Avfall har ett ambitiöst program för att på bästa sätt försörja Norrtälje kommuns invånare med vatten och avlopp (VA) och samtidigt kunna möta framtidens förutsättningar och krav.

Stort behov

Den ökande etableringen av fastigheter på Rådmansölandet innebär ökade behov av avloppsrening, samtidigt som en modernisering var nödvändig för att även i framtiden kunna möta de lagar och regler som styr tillstånd för reningsverk.

Utbyggnaden av reningsverket innebär en stor ökning av reningskapaciteten och innebär också att förutsättningarna för mark- och miljödomstolens tillstånd gällande inkommande belastning av orenat avloppsvatten i området kommer att kunna uppfyllas under mycket lång tid framåt.

Förberett för utökning

Kapaciteten omfattar en reningsverksverksamhet för 15 000 pe (personekvivalenter) per dygn och är förberett för en utökning till 30 000 pe. Det är också förberett för att kunna ta emot brunnslam från öar i skärgården och på så sätt minska transporterna.

Utbyggnaden innebär att fler fritidshusområden kan ansluta sig till det kommunala avloppsnätet och därmed på sikt slippa slamtömning med bilar. Det befintliga reningsverket tillsammans med utbyggnaden möjliggör en fortsatt hållbar expansion för boende i skärgården samt även en förbättring av vattenmiljön i Östersjön på grund av ett enklare omhändertagande av fartygsslam.

Återvinner värme och vatten

Det nya reningsverket är designat så att det kan återvinna det renade vattnet till spolvatten för maskinerna, vilket ger en enorm besparing i vattenförbrukning av det annars använda dricksvattnet som spolning skett med tidigare. Vi återvinner även värme ur det utgående renade avloppsvattnet för att delvis värma byggnaden.

Här kan du läsa mer om kommunalt VA

Senast ändrad: 04 maj 2022