Frågor och svar om avgifter för kommunalt VA

Nedan listas vanliga frågor och svar om avgifterna för kommunalt vatten och avlopp.

För att täcka nödvändiga kostnader för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kunder inom verksamhetsområdena finansierar gemensamt VA-anläggningarna i kommunen. VA-taxan ser till att kostnaderna fördelas mellan de avgiftsskyldiga, så att alla i kommunen betalar lika mycket för de tjänster de har möjlighet att nyttja.

I slutet av varje år beslutar kommunfullmäktige om en VA-taxa för det kommande året. I VA-taxan presenteras avgifter för olika delar. 

Inför 2024 gjordes en stor översyn för att uppnå en ekonomi i balans. Kraftigt höjda räntor påverkade ekonomin för VA-kollektivet avsevärt, med tanke på tidigare stora investeringar, bland annat för utbyggnad på landsbygden. Ökade kostnader för drift och underhåll, ökade miljö- och säkerhetskrav och högre priser för energi, drivmedel och kemikalier påverkade också. Norrtälje Vatten och Avfall behövde komma ikapp en del av underhållsskulden för eftersatta anläggningar och få en bättre kostnadstäckning för projekt. 

Det är en mängd olika faktorer som gör att VA-taxorna varierar så mycket. Några exempel: kommunens storlek, hur många som är anslutna till kommunalt VA, hur glest befolkad kommunen är, hur mark- och vattenförhållanden ser ut och hur stora investeringsbehov som gjorts och finns framöver.

Norrtälje kommun prickar in flera av de faktorer som är kostnadsdrivande. Infrastrukturen har byggts ut mycket, kommunen är vidsträckt med många verk och långa ledningar vilket ger höga driftkostnader. Nu är vi inne i en fas där vi behöver reinvestera och uppgradera befintlig anläggning samtidigt som Norrtälje tätort expanderar.

För att ge lite perspektiv så ryms hela Sundbybergs kommun i halva sjön Erken. Dessutom har vi flest antal enskilda avlopp i landet. Det är stora områden som inte är med och betalar men vi måste ändå dra långa ledningar till alla verksamhetsområden med kommunalt VA. Att befolkningen ökar med ca 1000 personer per år ställer krav på utökad infrastruktur. 

VA-kollektiv betyder att alla som är med äger den allmänna anläggningen gemensamt. Skattekollektivet finansieras genom kommunalskatt, medan VA-kollektivet finansierar genom VA-avgifter.  

Det finns möjlighet att finansiera VA-verksamhet med skattemedel eller bidrag. Det görs ibland också. Ett exempel är Lindholmen, där skattekollektivet är med och finansierar utbyggnaden av reningsverket. Däremot får inte VA-kollektivet gå med vinst över en treårsperiod. 

  • Över hundra mil dricksvatten-, spill- och dagvattenledningar. 
  • 17 avloppsreningsverk. 
  • 10 vattenverk som producerar dricksvatten, från Blidö i söder till Herräng i norr. 
  • 10 tryckstegringsstationer, bland annat till vatten från Norrvatten.  
  • Tre vattentorn och andra så kallade vattenreservoarer.  

 

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för VA. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera VA-tjänster.

Den formella vägen är att söka efter gamla beslut i kommunfullmäktige. Ett enklare sätt är att titta i kommunens webbkarta där verksamhetsområden för olika vattentjänster visas. Gå in på karta.norrtalje.se och välj Kommunalt vatten och avlopp. Du är givetvis välkommen att kontakta vår kundservice om du inte hittar. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområden. Besluten fattas med vattentjänstlagen som grund. I Norrtälje kommun är det vanligt att det börjar med att bygg- och miljönämnden dömer ut ett område med enskilda VA-anläggningar som utgör ett hot mot miljö och hälsa. Därefter påbörjas en utredning om verksamhetsområde. 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Det kan täcka såväl direkta kostnader som utgifter för investering. Man kan se det som att man ”köper in sig” i en redan fungerande anläggning där det kontinuerligt har gjorts investeringar. När man har gjort det betalar man löpande en brukningsavgift för bland annat drift och underhåll. 

Anläggningsavgiften ska betalas när förbindelsepunkten är upprättad och meddelad. Det görs när den kommunala anläggningen är besiktigad, driftsatt och möjlig att använda.  

I VA-taxan definieras en lägenhet som ett eller flera utrymmen i en eller flera byggnader som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I ett bostadshus baseras lägenhetsavgiften på hur många lägenheter det finns på fastigheten. En lägenhet kan vara ett enbostadshus eller en traditionell lägenhet i ett flerbostadshus. Det kan även vara en uthyrningsdel, ett Attefallshus eller något annat som passar in på beskrivningen. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. Varje påbörjad 200 kvadratmeters yta (BTA, Bruttototalarea enligt Svensk standard) generar en lägenhetsavgift.

Årsavgiften regleras av vattentjänstlagen. Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften. Fastighetsägaren blir avgiftsskyldig även i brukningsdelen när man får sin fastighets förbindelsepunkt meddelad. 

Inom verksamhetsområde för dagvatten betalar du en fast avgift per år för kommunens omhändertagande av dagvatten. Avgiften är uppdelad i dagvatten gata och dagvatten fastighet.

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från din fastighet leds till kommunens dagvattensystem.

Dagvatten gata innebär att kommunen har anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i det område där du bor.

Det finns olika sätt att använda vatten. Ett sätt är att hämta vatten ur kranen, ett annat är nyttja rening av avloppsvatten och ett tredje är att använda den allmänna dagvattenanläggningen för att leda bort regnvatten och dräneringsvatten. Se de fyra vattentjänsterna som ingår i den nya strukturen. Vattentjänstlagen utgår från vilka som har möjlighet att nyttja vattentjänster i ett verksamhetsområde. Det är den nyttan man betalar för. 

Det är upp till var och en att definiera vad som är billigt och dyrt, men det är svårt att hitta andra livsmedel där man får så mycket för pengarna. Våra abonnenter betalar cirka 14 öre per liter rent och kvalitetssäkrat dricksvatten (2024) och då ingår även rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten.

Nedan finns mer information om avgifter och en länk till taxan i sin helhet. Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till vår Kundservice.

Kontakt och öppettider för Kundservice

Senast ändrad: 11 juni 2024