Lokalisering av avloppsvattentestbädd

Avslutat projekt.

Projektbeskrivning

En slamavskiljare med efterföljande markbädd eller infiltration är idag en vanlig typ av avloppsanläggning på enskilda fastigheter. Kunskap om hur effektivt vattnet renas i dessa anläggningar och hur långa skyddsavstånd som behövs till exempelvis dricksvattenbrunnar och ytvatten vid markbaserad rening är viktigt för att kunna bedöma risken för olägenheter som kan uppstå för både hälsa och miljö.

Projektet är en förstudie för att identifiera den lämpligaste platsen för att bygga en testanläggning för markbaserade enskilda avlopp inom Norrtälje kommun.

Kriterier för val av plats

  • Tillgång till avloppsvatten från bebyggelse med hög koncentration av mätbara parametrar och gärna närhet till pumpstation.
  • Kommunalägd eller samfälld mark.
  • Jordmånen lämplig för infiltration.
  • Miljö- och hälsoskyddsnivå.
  • Avstånd och tillgänglighet.

Resultat

  • Efter en utredning med bland annat GIS-analys och platsbesök runt pumpstationer och andra områden runt större verksamheter hittades inga lämpliga lokaler enligt kriterierna.
  • Jordmånen bestod ofta av finkorniga jordarter som inte lämpar sig för infiltration.
  • Jorddjupet var inte tillräcklig eller området redan exploaterat eller var skogsmark.
  • Inom projektets ramar gick det inte att hitta en lämplig placering enligt de bestämda kriterierna.
Senast ändrad: 30 april 2024