Kommunalt vatten och avlopp – det får du för pengarna

Kvalitetssäkrat dricksvatten hem till kranen, en avloppsrening som ska möta framtidens krav och en robust VA-försörjning i en växande och vidsträckt skärgårdskommun. Allt detta medan säkerhetsfrågor, kompetensförsörjning, renoveringar och klimatanpassningar är prioriterat för såväl VA-Sverige som Norrtälje kommun.

Vatten – ditt viktigaste livsmedel

Vi har dricksvatten av mycket hög kvalitet. Det renas och kontrolleras kontinuerligt. Livsmedelsverkets krav på kommunalt dricksvatten är många gånger högre än för enskilt vatten. Vattnet levereras direkt hem till dig och har betydligt lägre klimatpåverkan än tunga transporter med flaskvatten. Trots det kostar det bara cirka 14 öre per liter inklusive avloppsrening för en normal villa med normalförbrukning 2024.

Vi tar hand om det du spolar

Kraven på avloppsrening ökar för att vi ska få så välmående hav, sjöar och vattendrag som möjligt. Avloppsreningsverken minskar övergödningen genom att rena avloppsvattnet från kväve och fosfor. Många av de vanligaste läkemedlen tas också bort, men kraven på läkemedelsrening ökar. Vi leder även bort så kallat dagvatten från nederbörd och renar det i dagvattendammar.

Dygnet runt-service

När det uppstår ett avloppsstopp, en vattenläcka eller ett prov inte blir godkänt rycker vår jour ut, lagar och informerar. Våra anläggningar behöver fungera dygnet runt, alla dagar.

Långa ledningar och många verk

Vi befinner oss i en tid då hela VA-Sverige står inför stora utmaningar. Branschorganisationen Svenskt Vatten har gjort en bedömning att det finns ett behov av att öka investeringstakten med över 40 procent jämfört med dagens investeringstakt. Detta innebär naturligtvis en stor utmaning även för Norrtälje kommun. Renoveringsbehoven är omfattande för de VA-installationer som staten var med och finansierade på 50-70-talet, vilka kommunerna sedan tog över driftansvaret för.

Norrtälje kommun har cirka 160 mil vatten-, spill- och dagvattenledningar, 17 avloppsreningsverk och 10 vattenverk som behöver underhållas. Vår vidsträckta kommun med stor glesbygd gör att det är relativt få som är med och delar på kostnaden i VA-kollektivet.

Satsningar på miljö, klimat och säkerhet

För Norrtälje Vatten och Avfall är det viktigt att följa nya direktiv och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Striktare reningskrav, ökat behov av säkerhet och anpassningar till klimatförändringar är nödvändigt. Kompetensförsörjning är en utmaning i VA-branschen och det är viktigt att ha en hållbar organisation.

Vi har flest fritidshus i landet, många med enskilda VA-lösningar. När dessa döms ut måste vi bygga ut kommunalt VA för att minska miljöpåverkan och säkra kvaliteten på dricksvatten. Kostnaderna för dessa utbyggnader av VA-systemet har varit mycket högre än våra intäkter – en kalkyl som vi nu behöver ändra på.

Vi har flera projekt på gång för att undersöka hur vi att kan nyttja resurser smartare och bygga kretslopp tillsammans med andra inom kommunkoncernen. Det kommer att kunna ge såväl besparingar som intäkter på sikt.

Norrtälje växer

För att fler ska kunna bosätta sig i vår vackra kommun och fler företag ska kunna etablera sig här, behöver vi bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Utmaningarna med att bygga upp en robust VA-försörjning innebär inte bara problem, utan också stora möjligheter: skapa jobb, främja hållbarhet och säkra vår livsmedelsförsörjning. Skolor, vård och omsorg behöver också vatten och avlopp. Arbetet med att stärka vattenförsörjningen är inte bara en nödvändighet – det är en investering i vår gemensamma framtid.

Får inte gå med vinst

Kostnaderna för VA-försörjningen ska bäras av VA-kollektivet, det vill säga av dem som nyttjar det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Vi får inte gå med vinst och behöver därför låna till våra investeringar. När räntor och inflation har skjutit i höjden, har det inneburit stora utslag på taxan för VA-abonnenterna. Norrtälje och många andra kommuner får det svårt att själva hantera det stora investeringsbehovet utan drastiska taxehöjningar. Tillsammans med övriga kommuner i Sverige vill vi se en ökad samordning på nationell nivå.

Senast ändrad: 03 januari 2024