Förstudie om läkemedelsrening vid Lindholmen

Norrtälje Vatten och Avfall utför pilotförsök inom läkemedelsrening. Vi testar olika tekniker för att se vilken som är bäst lämpad vid Lindholmen.

Förstudien kan genomföras tack vare bidrag från Naturvårdsverket. Det statliga stödet ska öka takten i arbetet med att minska samhällets utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön. Det bidrar till att uppfylla globala miljömål i Agenda 2030, Sveriges nationella generationsmål och tre miljökvalitetsmål:

  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Giftfri miljö
  • Levande sjöar och vattendrag

Bästa metoden vinner

Norrtälje Vatten och Avfall gör en noggrann förstudie som omfattar pilotkörningar, utvärdering, framtagande av underlag och förslag samt kalkyl av totalkostnaden för den avancerade reningen.

Vi kommer också beräkna hur stora koncentrationer av läkemedelsrester som förekommer utan rening jämfört med reningen aktiverad.

Förstudien om läkemedelsrening ligger helt i linje med det utökade tillstånd som Lindholmens avloppsreningsverk har fått. Ett av tillståndets villkor är att ”kommunen ska fortlöpande följa utvecklingen av teknik för rening av
läkemedelsrester och mikroplaster samt arbeta för att ny teknik i verksamheten
kan införas så att utsläppen reduceras”.

På den här webbsidan kommer du att kunna läsa mer om hur det går med läkemedelsreningen vid Lindholmen. Vi uppdaterar med mer information under förstudiens gång.

Senast ändrad: 15 maj 2022