Förstudie om läkemedelsrening vid Lindholmens reningsverk

Norrtälje Vatten och Avfall har 2021–2022 utfört pilotförsök inom läkemedelsrening. Vi har testat olika tekniker för att se vilken som är bäst lämpad utifrån de lokala förutsättningarna.
Glasburkar med orenat och renat vatten.

Tack vare bidrag från Naturvårdsverket kan vi öka takten i arbetet med att minska samhällets utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön. Det bidrar till att uppfylla globala miljömål i Agenda 2030, Sveriges nationella generationsmål och tre miljökvalitetsmål:

 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Giftfri miljö
 • Levande sjöar och vattendrag

Kraven på läkemedelsrening kommer att öka framöver. Ett av villkoren för utbyggnad av Lindholmens reningsverk är att vi ska arbeta för att ny teknik i verksamheten ska kunna införas så att utsläppen reduceras.

Vad vi har gjort

Här är en sammanfattning av de delar som förstudien innehöll. I slutrapporten, som publiceras efter den 31 oktober, kan du läsa mer om genomförda aktiviteter.

 • Kartläggning av läkemedelsrester som kommer in till och går ut från Lindholmens avloppsreningsverk i dag.
 • Pilotförsök med olika reningsmetoder, med bland annat kol och ozon.
 • Biologiska tester med hjälp av zebrafiskar och dammsnäckor.
 • Provtagning och modellering av Norrtäljeviken.
 • Utvärdering och val av teknik.
 • Slutseminarium.

Fyra tekniker har jämförts:

 • Ozon + sandfilter
 • Granulerat kol (GAC)
 • Pulveriserat kol (PAC) + sandfilter
 • Enzymfilter

Dessutom genomfördes kortare försök med ultrafilter och uv-ljus för att studera desinfektion av utgående avloppsvatten.

Vad vi kommit fram till

I genomsnitt renas 30 procent av läkemedelsresterna på Lindholmen redan i dag. När det gäller våra vanligaste läkemedel, smärtstillande läkemedel som paracetamol, ibuprofen och naproxen, är reningen betydligt bättre.

Utvärderingen visar att siffran uppgår till 95 procent genom granulerat aktiverat kol (GAC) och till 90 procent med ozonering. Båda metoderna visade gott utfall, medan pulveriserat aktiverat kol föll sämst ut av huvudalternativen.

Valet föll på granulerat kol, tätt följd av ozonering. Vi vet i dagsläget inte vilka läkemedel som kommer att vara prioriterade, men då båda metoderna visade god avskiljning, vägde hållbarhetsaspekten högt. Kolmetoden kräver mindre ytor, mindre personal och på sikt troligen kortare transporter. Den är heller inte lika känslig för störningar och kräver mindre elektricitet. Som exempel kan nämnas att det granulerade kolet renade 97 procent av det antidepressiva läkemedlet citalopram.

Den 29 september hölls slutseminarium och efter det skickades slutrapporten in till Naturvårdsverket.

Se nyhetsinslag från SVT om Lindholmens läkemedelsrening

Läs mer om läkemedelsrening på Svenskt Vattens webbplats

Senast ändrad: 25 november 2022