Överföringsledning mellan Spillersboda och Håtö

Mellan Spillersboda och Håtö byggdes under sommaren 2021 en överföringsledning för spillvatten (avloppsvatten). Den kommer att möjliggöra att spillvatten från Spillersbodaområdet och blivande verksamhetsområden för kommunalt VA sydväst om Spillersboda, leds till avloppsreningsverket i Kapellskär.

Norrtälje Vatten och Avfall byggde under sommaren 2021 en 3,6 km lång spillvattenledning mellan Spillersboda och Håtö. Denna ansluts till pumpstationen vid Håtö som pumpar spillvattnet vidare till befintlig ledning som är förlagd längs E18 och leder till avloppsreningsverket i Kapellskär.

Arbetet med överföringsledningen påbörjades med utgrävning av fornlämning som visar spår av mänskliga aktiviteter så långt tillbaka som till yngre järnålder och medeltid (år 1033-1177).

I Spillersboda avloppsreningsverk har kapacitetstaket för hur mycket spillvatten som tekniskt kan hanteras i verket nåtts. Det kan därför inte rena större mängder än idag. Överföringsledningen är med anledning av det helt avgörande både för att kunna hantera den ökande mängden spillvatten från avlopp i Spillersbodaområdet, men också för att i förlängningen kunna leda spillvatten från nya verksamhetsområden för kommunalt VA till Kapellskärs avloppsreningsverk. Ledningen kommer att möjliggöra att spillvatten från de geografiska områdena belägna sydväst om Spillersboda, som är prioriterade i VA-planen, också kan kopplas till de ledningar som leder till det nyutbyggda avloppsreningsverket i Kapellskär. En förstudie för att ansluta fastigheter i Solö/Storö-området pågår.

Kommunalt VA på Solö

När nu spillvattenledningen byggts, har arbetet med att bygga om avloppsreningsverket i Spillersboda till en pumpstation påbörjats. Pumpstationen skall stå färdig under år 2023. När pumpstationen tagits i drift finns kapacitet att pumpa vidare de större mängder spillvatten som såväl förtätning som nya verksamhetsområden ger upphov till.

Senast ändrad: 22 december 2022