Återvinning och återbruk

Genom att återanvända och återvinna bidrar du till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Här beskrivs var du kan återvinna avfall, förpackningar, returpapper, matfett och textilier samt även lämna saker för återbruk.
En trappa med klossar som visar att det först går ut på att förebygga avfall, sedan återanvända, sedan materialåtervinna, sedan energiåtervinna och slutligen deponera.

Avfallstrappan styr hur avfall tas om hand i Sverige. Trappan har fem steg där förebyggande av avfall är det absolut bästa och deponi det sämsta. De tre översta stegen har du själv huvudansvar för. Ju högre upp i trappan du strävar desto bättre för miljön.

Det bästa är att först och främst reflektera över om det går att minska avfallet genom att exempelvis konsumera mindre och slänga mindre mat. I steg två brukar vi prata om återanvändning eller återbruk. Genom exempelvis källsortering kan du bidra till att återvinna olika material och material som inte går att återvinna kan oftast bidra till energiåtervinning. Sista steget är deponering, avfallet läggs på soptipp och tas då ur kretsloppet och försvinner som en tillgänglig resurs för oss människor.

Var du återvinner och återbrukar

I menyn kan du läsa mer om var du kan återvinna olika material och även lämna för återbruk på våra återvinningscentraler.

Senast ändrad: 25 maj 2022