Frågor och svar om Västernäs, Östernäs, Uppnäs mfl.

Här hittar du frågor och svar om VA-utbyggnaden. Klicka på den fråga du vill veta svaret på.

Verksamhetsområdet i Västernäs, Östernäs, Uppnäs m.fl. är beslutat i Kommunfullmäktige 2020 och en lag gäller inte retroaktivt. Därmed kommer alla bebyggda fastigheter, inom det gällande verksamhetsområdet, få en förbindelsepunkt och är avgiftsskyldiga för kommunalt VA.

NVAA ställer inget krav på anslutning av din fastighet till den upprättade förbindelsepunkten. Du får meddelande från NVAA om när din fastighet kan anslutas till förbindelsepunkten. Bygg och Miljönämnden, som är en myndighet, har rätten och skyldigheten att framöver kräva att du kopplar in dig på VA-nätet.

Områdets kustnära vatten uppfyller i dagsläget inte god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv. Det är en anledning till att kommunen har beslutat om att det här området ska införlivas i VA-kollektivet i kommunen.

Vi köper in vatten från Norrvatten som har sin reningsanläggning i Järfälla kommun. De tar vatten från Mälaren.

Hela projektet uppskattas pågå fram till 2026. Tidplanen för var entreprenören kommer att gräva och när, kommer att bli mer detaljerad under vintern 23/24. När entreprenören är upphandlad och klar, kommer vi bjuda in till nytt möte för att informera närmare.

Anläggningsavgiften ska betalas när förbindelsepunkten är upprättad och meddelad. Det görs när den kommunala anläggningen är besiktigad, driftsatt och möjlig att använda. Bedömningen just nu är tidigast 2025 eller 2026. Du som fastighetsägare får då en faktura på anläggningsavgiften samt en förbindelsepunktskarta som visar förbindelsepunktens läge. Har du anmält att du vill bli ansluten till kommunalt VA kommer även information om anslutning att vara bilagt fakturan och kartan.

Från och med datumet ovan ska även den fasta årliga avgiften i brukningstaxan betalas. I dagsläget gäller att Lägenhetsavgift och den rörliga avgiften per kubikmeter vatten, betalas först när du har kopplat in dig.

Nej. Anläggningsavgiften faktureras när förbindelsepunkten är upprättad och meddelad till dig och med det årets gällande VA-taxa. Det gäller oavsett om ni kopplar in er eller inte. Se svaret ovan.

Tomtyteavgiften är i första hand kostnadsrelaterad och avsedd att ge bidrag till täckande av kostnaderna för det lokala ledningsnätet. Större tomter=längre ledningar. En bostadsfastighets nytta av våra, huvudmannens, tjänster styrs dock av en begränsningsregel så att tomtyteavgiften inte får vara större än de andra ingående parametrarna tillsammans (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

Det som står registrerat i fastighetsregistret som bostad faktureras anläggningsavgift när förbindelsepunktskarta förmedlas. Om det vid ett senare tillfälle ska anslutas komplementbyggnad, som Attefallshus, som är en egen enhet, dvs. klarar sig självständigt i ”huset ” utan att behöva ”låna” tex. toalett, kök av huvudbyggnaden så lämnar lagfaren ägare in servisanmälan för det och kommer då faktureras anläggningsavgift för det.

Då blir det en till bostadsenhet och tillkommande tomtyteavgift om begränsningsregel gällde när men betalade in den första anläggningsavgiften.

I Norrtälje kommun finns stora avstånd mellan tätorter och små samhällen och det finns väldigt mycket berg i området. Det är dyrt att spränga och bygga ledningar.

Se VA-taxan. Brukningsavgiften består av en fast årlig avgift som gäller för varje fastighet, en lägenhetsavgift som tas ut för varje bostad som finns inom fastigheten samt en rörlig avgift per kubikmeter vatten. Den årliga avgiften tas ut från och med det datum förbindelsepunkten förmedlas, i skrivande stund 4029,85 kr. Lägenhetsavgiften samt den rörliga avgiften tas ut när fastigheten ansluts.

NVAA ställer inget krav på anslutning av din fastighet till den upprättade förbindelsepunkten. Du får meddelande från NVAA om när din fastighet kan anslutas till förbindelsepunkten. Bygg och Miljönämnden, som är en myndighet, har rätten och skyldigheten att framöver kräva att du kopplar in dig på VA-nätet.

LTA-pumpen pumpar/trycker spillvattnet (avloppsvattnet) från den enskilda fastigheten vidare ut i avloppsnätet för transport, via större pumpstationer, till reningsverket. I tätorter och vissa områden kan självfall nyttjas, men det fungerar inte här för vägarna är så smala och vi vill inte tvinga er fastighetsägare att ge upp delar av era tomter.

Då behöver man kontakta en gräventreprenör som kan ge råd. De kommer att tipsa dig om vad du behöver göra och ge dig en offert över det arbetet. Fråga många!

Pumptanken ingår i anläggningsavgiften men grävning och installation bekostas av respektive fastighetsägare.

Varje fastighetsägare måste själv handla upp grävning på egna tomten. Men ta gärna hjälp av varandra och gör gemensam upphandling. Det är fri marknad och ni har rätt att fråga vem ni vill.

Det finns ingen deadline för att koppla in sig. När vi är klara med själva anläggningen kan man koppla in sig när man har möjlighet.

Tyvärr får vi inte ge rekommendationer. Rådgör med grannar och bekanta.

Nej.

Kontakta en entreprenör för mer information och vägledning, ledningarna måste vara frostfritt förlagda. Det finns idag olika alternativ till att spränga ned VA-ledningar till frostfritt djup, till exempel användande av värmekabel och isolering men det är svårt att svara generellt på detta.

Vattenfall som är elnätägare i det här området har egna projektörer och tar fram eget upphandlingsdokument till NVAA:s dokument. Entreprenören måste särskilja kostnaderna och fakturera korrekt.

Projektet använder Kundservice för att uppfylla gällande krav på återkopplingstid och registrering. Detta för att hålla ordning och ha en uppföljning på inkommande ärenden.

Nej, men det finns möjlighet till viss ersättning kopplat till avskrivningstid (anläggning <10 år när förbindelsepunkten är klar). Kontakta Kundservice för mer information och vägledning.

Se gärna i presentationsmaterialet. Det som syns i marknivå är en eller två beteckningar i gjutjärn i marknivå och den kan köras över med bil.

Fastighetsägaren har en skyldighet att bekosta mätarplatsen, det är endast själva mätaren som ägs av NVAA, se dokumentet placering av mätarplats på hemsidan. Där redovisas vilka krav som ställs på platsen där vattenmätaren ska installeras. Alternativet mätarbrunn är godkänt men den ska då ligga innanför tomtgräns nära förbindelsepunkten

Förbindelsepunkten är en ansvarsgräns mellan fastighetsägaren och NVAA där allt inom fastigheten ägs av fastighetsägaren med två undantag, själva vattenmätaren och LTA-tanken. LTA-tanken ägs av NVAA för att själva systemet kräver en pump, skulle fastighetsägaren äga LTA-tanken skulle det

Kommunfullmäktige, era folkvalda, fattar beslut om VA-taxan. Det är inte troligt att fullmäktige kommer att tycka det är okej att den blir ”hur hög som helst”.

Vi kommer att ta hjälp av Lantmäteriet för att söka Ledningsrätt i området. Lantmäteriet kommer att värdera marken och kommer att kalla alla berörda fastighetsägare till möten om detta.

Överklagandetiden är tre veckor från det att anslag om justerat fullmäktigeprotokoll satts upp på kommunens anslagstavla. Överklagan skulle därför ha gjorts 2010 alternativt 2020 när kommunfullmäktige bestämde att området ansågs i behov av kommunalt vatten och avlopp.

Kanske, alla berörda fastighetsägare kommer att få förslag skickade till sig i höst och har möjlighet att boka möten för att diskutera just sina möjligheter. Det vill säga vi samråder om placeringen, men det är NVAA som fattar beslutet.

Nej. Alla invånare behandlas lika. Norrtäljes kommunala VA bekostas av VA-taxan och är inte samma sak som skattekollektivet.

Huvudmannen NVAA, kan under vissa förutsättningar bevilja avbetalning på 10 år med ränta, en av förutsättningarna är att du blivit nekad banklån. Se mer information under Självservice samt kontakta din bank.

Projekteringen är inte klar, så det kan vi inte svara på.

VA-taxan är ett lagkrav att vi som huvudman har och ska spegla verkligheten. Alla kostnader ska redovisas på rätt parameter för att den ska vara korrekt. Läs gärna mer på branschorganisationen Svenskt Vattens webbplats www.svensktvatten.se.

Ja du kan fortsätta att använda ditt brunnsvatten, däremot ska systemen vara helt skilda åt, det vill säga kommunalt och eget vatten får inte blandas. Det beror på att det annars finns en risk att brunnsvatten pumpas ut i det kommunala.

Endast någon enstaka gång eftersom tanken fylls då pumpen inte kan pumpa iväg avloppsvattnet. Vänta tills besked kommer från Elnätägaren, i det här fallet Vattenfall, när strömmen ska vara tillbaka.

Senast ändrad: 22 juni 2022