Kommunalt VA i Västernäs, Östernäs och Uppnäs

Under sommaren 2023 arbetade Sweco vidare med projekteringen inför utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet i området. Ansökan om ledningsrätt är inlämnad till Lantmäteriet.

Juni 2023

Vad händer i projektet nu?

Arbetet med projekteringen har förlängts och beräknas vara klart efter sommaren. Färdigställandet av utbyggnaden av VA-ledningsnätet i området kommer därmed att försenas något.

NVAA har lämnat in en ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet och väntar på att få en handläggare. En utredning av fastighetsgränserna har gjorts och det stora flertalet gränser är uppdaterade i fastighetskartan. Dock behövs en större utredning för c:a 5 % av fastighetsgränserna, för att kunna fastställa även dem.

NVAA ser över behovet av tillfälligt arbetsområde. Det vill säga området som entreprenören behöver röra sig på och ha sina arbetsbodar och material på. NVAA kommer också att ta kontakt med alla vägföreningar för att inleda dialog.

Vad händer i projektet under hösten?

Alla berörda fastighetsägare kommer att bli inbjudna till möte med Lantmäteriet, vilket troligtvis kommer att ske i höst. För de ersättningar som skall utgå till berörda fastighetsägare, för mark som tagits i anspråk av NVAA, kommer Lantmäteriet att fastställa en så kallad ersättningslängd.

När projekteringen är klar kommer upphandling av entreprenör att ske och så snart entreprenören är upphandlad kommer det att sändas ut ytterligare information till samtliga fastighetsägare som berörs av projektet. Då kommer en bättre tidplan att kunna presenteras.

Besiktning av byggnader och brunnar kommer att ske innan entreprenaden påbörjas. Det kommer också att göras en förbesiktning av vägar och mark som det skall grävas i. Besiktningarna utförs av en extern part. Även efter att arbetena utförts kommer besiktningar att ske, av fastigheter och mark, för att kontrollera att inga skador uppstått och att marken återställts korrekt.

Tidigare informationsbrev

I ett utskick som gjordes i början av november 2022 finns information om vad som  då pågick i projektet. Brevet finns att läsa i sin helhet under rubriken Bakgrund och information

Ett utskick till fastighetsägare i området gjordes också den 9 september 2022. Det gällde förbindelsepunkternas placering, det vill säga den plats där ledningarna för vatten och avlopp ska komma in på fastigheten. I brevet informerades också om det så kallade frischaktsavtalet. Brevet finns att läsa i sin helhet under Bakgrund och Information.

Anmäl intresse för information om Västernäs, Östernäs och Uppnäs

    När du skickar in en intresseanmälan innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. I samband med varje utskick kan du välja att avregistrera dig med svarande mejl.

    Senast ändrad: 15 september 2023