Kommunalt VA i Västernäs, Östernäs och Uppnäs

Under 2024 kommer förberedelserna för att kunna påbörja utbyggnaden av VA-ledningsnätet att fortsätta. Bland annat arbetas det vidare med projekteringen, Lantmäteriets förrättning av NVAA:s ledningsrättsansökan och Trafikverkets handläggning av tillstånd för övergångar över deras vägar.

December 2023

 

Vad händer i projektet nu?

Arbetet med projekteringen tar längre tid än Sweco hade räknat med och kommer att fortgå under 2024, vilket innebär att entreprenadstarten flyttas fram i tiden. Samtidigt som Lantmäteriet och Trafikverket arbetar vidare med NVAA:s ledningsrätts- och tillståndsansökningar, så arbetar projektorganisationen med de sista samråden med fastighetsägarna för att fastställa placeringen av förbindelsepunkter, vid varje fastighet.

NVAA ser också över behovet av tillfälligt arbetsområde. Det vill säga området som entreprenören behöver för att bland annat ha sina arbetsbodar och material på. Kontakter kommer också att tas med alla vägföreningar för att inleda dialog.

 

Efter projekteringen

När projekteringen är klar kommer upphandling av entreprenör att ske och så snart entreprenören är upphandlad kommer det att sändas ut ytterligare information till samtliga fastighetsägare som berörs av projektet. Då kommer en bättre tidplan också att kunna presenteras.

Besiktning av byggnader och brunnar kommer att ske innan entreprenaden påbörjas. Det kommer också att göras en förbesiktning av vägar och mark som det skall grävas i. Besiktningarna utförs av en extern part. Även efter att arbetena utförts kommer besiktningar att ske, av fastigheter och mark, för att kontrollera att inga skador uppstått och att marken återställts korrekt.

 

Informationsbrev

Hösten 2022 gjordes två utskick av informationsbrev till samtliga fastighetsägare som ingår i verksamhetsområdet. Det som sändes ut under september gällde bland annat förbindelsepunkternas placering, det vill säga den plats där ledningarna för vatten och avlopp ska komma in på fastigheten. I brevet informerades också om det så kallade frischaktsavtalet. Informationsbreven finns att läsa i sin helhet under Bakgrund och Information.

Anmäl intresse för information om Västernäs, Östernäs och Uppnäs

    När du skickar in en intresseanmälan innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. I samband med varje utskick kan du välja att avregistrera dig med svarande mejl.

    Senast ändrad: 02 januari 2024