Tidplan för VA-utbyggnaden i Åkerö

Här hittar du övergripande tidplan för vad som händer i projektet.

Tidplan

  • I projektet arbetas under första kvartalet 2022 bland annat med de sista markundersökningarna i området och projekteringen för förläggningen av VA-ledningarna. Parallellt med det har Lantmäteriet påbörjat förrättningen av bland annat ledningsrätt. Berörda markägare kommer brevledes att kallas till förrättningsammanträde av Lantmäteriet. NVAA och Vattenfall eldistribution AB planerar att samförlägga VA- och elledningar och beredning för detta pågår.
  • Under våren 2022 planerar vi att gå ut med upphandlingen för att utse den entreprenör som skall bygga ledningsnätet och vi räknar med att upphandlingen är klar före semestern.
  • Innan entreprenören påbörjar arbetet kommer du som fastighetsägare att beredas möjlighet till samråd med NVAA om var förbindelsepunkten till din fastighet kommer att placeras. Ett brevutskick gällande detta kommer att göras.
  • Ett informationsmöte för fastighetsägarna kommer att hållas innan entreprenaden startar, där även entreprenören kommer att delta.
  • Produktionstiden för fullt utbyggt VA-system för vatten och spillvatten i Åkerö beräknas vara 18-24 månader från att arbetena påbörjas. Detta innebär att entreprenaden i sin helhet kan vara klar tidigast kvartal 1, 2024. VA-avdelningens projektledare för Åkeröområdet är Göran Wahlqvist.
Senast ändrad: 20 maj 2022