Tidplan för VA-utbyggnaden i Åkerö

Här hittar du övergripande tidplan för vad som händer i projektet.

Tidplan

  • I projektet arbetades under första delen av år 2022 bland annat med de sista markundersökningarna i området och projekteringen för förläggningen av VA-ledningarna. Parallellt med det har Lantmäteriet påbörjat processen inför förrättningen av bland annat ledningsrätt. Innan förrättningen kan ske behöver Lantmäteriet fastställda underlag för förbindelsepunktens placering vid varje fastighet. Du som fastighetsägare kommer att beredas möjlighet till samråd med NVAA om var förbindelsepunkten till din fastighet kommer att placeras. Ett brevutskick gällande detta gjordes i slutet av augusti 2022.
  • Berörda markägare kommer brevledes att kallas till förrättningssammanträde av Lantmäteriet.
  • NVAA och Vattenfall eldistribution AB kommer att samförlägga VA- och elledningar och beredning för detta pågår.
  • Under kvartal ett, 2023 planerar vi att gå ut med upphandlingen för att utse den entreprenör som skall bygga ledningsnätet.
  • Ett informationsmöte för fastighetsägarna i Åkerö verksamhetsområde kommer att hållas innan entreprenaden startar, våren 2023. Vid informationsmötet kommer även entreprenören att delta.
  • Produktionstiden för fullt utbyggt VA-system för vatten och spillvatten i Åkerö beräknas vara 18-24 månader från att arbetena påbörjas. Detta innebär att entreprenaden i sin helhet kan vara klar tidigast kvartal 3, 2024. VA-avdelningens projektledare för Åkeröområdet är Göran Wahlqvist.
Senast ändrad: 22 november 2022