Tidplan för VA-utbyggnaden i Åkerö

Här hittar du övergripande tidplan för vad som händer i projektet.

Tidplan

  • Lantmäteriet har efter förrättning beslutat att ge NVAA ledningsrätt för de vatten- och avloppsledningar bolaget ska lägga ned i Åkerö verksamhetsområde, på uppdrag av kommunfullmäktige.
  • NVAA och Vattenfall eldistribution AB kommer att samförlägga VA- och elledningar.
  • Upphandlingen av den entreprenör som skall bygga ledningsnätet är överklagad, i november 2023. Överprövning sker i domstol under vintern och när domstolsprocessen är klar kan en entreprenör tilldelas arbetet.
  • Ett informationsmöte för fastighetsägarna i Åkerö verksamhetsområde kommer att hållas när entreprenören är utsedd, innan entreprenaden påbörjas. Vid informationsmötet kommer även entreprenören att delta.
  • Produktionstiden för fullt utbyggt VA-system för vatten och spillvatten i Åkerö beräknas vara 18-24 månader från att arbetena påbörjas. Detta innebär att entreprenaden i sin helhet kan vara klar tidigast år 2025. Förmedling av förbindelsepunkter och anslutning till den allmänna VA-anläggningen kommer att ske vartefter att ledningsnätet byggs. 30-40 fastigheter åt gången kan komma att anslutas och det innebär att anslutning kommer att ske vid olika tidpunkter för olika fastigheter. NVAA:s projektledare för Åkeröområdet är Göran Wahlqvist.
Senast ändrad: 03 januari 2024