Tidplan för VA-utbyggnaden i Åkerö

Här hittar du övergripande tidplan för vad som händer i projektet.

Tidplan

  • I projektet arbetades under 2022 klart med markundersökningarna i området och projekteringen för förläggningen av VA-ledningarna. Parallellt med det har Lantmäteriet påbörjat arbetet med förrättningen av ledningsrätt. Lantmäteriet har fått de fastställda underlagen för förbindelsepunktens placering vid varje fastighet.
  • Berörda markägare kommer brevledes att kallas till förrättningssammanträde av Lantmäteriet.
  • NVAA och Vattenfall eldistribution AB kommer att samförlägga VA- och elledningar.
  • Upphandlingen, för att utse den entreprenör som skall bygga ledningsnätet, pågår.
  • Ett informationsmöte för fastighetsägarna i Åkerö verksamhetsområde kommer att hållas innan entreprenaden startar, våren/försommaren 2023. Vid informationsmötet kommer även entreprenören att delta.
  • Entreprenadstart blir efter sommaren 2023, preliminärt någon gång mellan augusti och oktober månad.
  • Produktionstiden för fullt utbyggt VA-system för vatten och spillvatten i Åkerö beräknas vara 18-24 månader från att arbetena påbörjas. Detta innebär att entreprenaden i sin helhet kan vara klar tidigast kvartal 1, 2025. VA-avdelningens projektledare för Åkeröområdet är Göran Wahlqvist.
Senast ändrad: 31 mars 2023