Tidplan för VA-utbyggnaden i Åkerö

Här hittar du övergripande tidplan för vad som händer i projektet.

Tidplan

  • Lantmäteriet har påbörjat arbetet med förrättningen av den ledningsrätt som NVAA ansökt om. Beslutet om ledningsrätten förväntas fattas under sommaren.
  • NVAA och Vattenfall eldistribution AB kommer att samförlägga VA- och elledningar.
  • Upphandlingen, för att utse den entreprenör som skall bygga ledningsnätet, är överklagad. Förhoppningen är att en entreprenör kommer att finnas på plats under slutet av året eller som senast under början av år 2024.
  • Ett informationsmöte för fastighetsägarna i Åkerö verksamhetsområde kommer att hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid informationsmötet kommer även entreprenören att delta.
  • Entreprenadstart blir preliminärt under slutet av år 2023 eller början av 2024.
  • Produktionstiden för fullt utbyggt VA-system för vatten och spillvatten i Åkerö beräknas vara 18-24 månader från att arbetena påbörjas. Detta innebär att entreprenaden i sin helhet kan vara klar tidigast under första halvåret 2025.Förmedling av förbindelsepunkter och anslutning till den allmänna VA-anläggningen kommer att ske vartefter att ledningsnätet byggs. 30-40 fastigheter åt gången kan komma att anslutas och det innebär att anslutning kommer att ske vid olika tidpunkter för olika fastigheter.NVAA:s projektledare för Åkeröområdet är Göran Wahlqvist.
Senast ändrad: 29 augusti 2023