Malmby våtmarksrestaurering

Avslutat projekt.

Malmby

Sedan 2015 har ett flertal försök gjorts för att återskapa en våtmark i Malmby i kommunens södra del. Finansiering har beviljats genom först Landsbygdsprogrammet och sedan LONA, men projekten har av olika skäl tvingats avbrytas. 2021 fick Vattencentrum i uppdrag att ta ett helhetsgrepp och projektleda ansökan, projektera och planera restaureringen av en cirka 3 hektar stor våtmark i Malmby.

Syfte

Våtmarken i Malmby fyller många syften. Framför allt syftar våtmarken till att minska näringsläckaget från cirka 300 hektar åkermark uppströms men utöver det gynnas också biologisk mångfald genom att skapa stora, grunda vatten i ett område där det mesta torrlagts genom utdikning. Marken där våtmarken bildats består i huvudsak av ett mäktigt torvlager, och genom att blötlägga en tre hektar stor yta där kan koldioxidavgången minskas med upp till 45 ton per år. En gravplats från vikingatiden som ligger precis intill våtmarken har röjts fram och skyltats upp, så det finns också ett kulturhistoriskt värde i att återskapa en historisk vattennivå eftersom boplatsens värde bestod i närheten till en viktig farled.

Finansiering

Projektmedel söktes av Norrtälje Naturcentrum och finansierades av Europeiska Jordbruksfonden (90%) och svensk våtmarksfond (10%).

Markägarkontakt

Genom att vid ett flertal tillfällen möta upp berörda markägare i fält kunde projektet anpassas så att alla berörda fick sina farhågor stillade och sina önskemål tillgodosedda.

Problemlösning

Det blir sällan precis som man tänkt sig, och Malmbyprojektet som sedan 2015 kantats av misslyckanden fortsatte att leverera. Tidigare markundersökningar hade visat att det var svårt att hitta lera för att bygga en tät dammvallskärna, men när grävningen drog igång blev det uppenbart att problemet var det motsatta. Under torven fanns en lera som var så lättflytande att dammvallen flöt tillbaka och vallen sjönk. Detta löstes genom att jaga rätt på två skogsbilslass med 4,5 meter långa barkborrestockar som trycktes ned likt en palissad utmed dammvallen och höll massorna på plats.

Utformning

Våtmarken blev till slut cirka 3 hektar stor, med flacka gräsbevuxna slänter på norra sidan och en berghäll som avgränsar i söder. Utloppet byggdes genom att stärka upp och grusa av en yta på dammvallens ena sida, så att en naturlig bäckfåra kunde skapas och vandringshinder för till exempel fisk kunde undvikas. Utöver det installerades även en nivåregleringsbrunn för att vid behov av skötsel i våtmarken kunna sänka vattennivån tillfälligt.

Senast ändrad: 30 april 2024