Rimbo avloppsreningsverk

Nu moderniserar vi avloppsreningsverket för att möta det kommande behovet när Rimbo växer.

Rimbo är inne i en fas med expansivt bostadsbyggande med bland annat Västertorp och Bålbroskogen, som tillsammans utgör ett tillskott om cirka 400 bostäder. Utöver detta finns det översiktliga planer på ytterligare cirka 500 bostäder. För att säkerställa att Rimbo reningsverk står rustat för befolkningsökningen byggs nu delar av avloppsreningsverket om.

Planerade åtgärder

Minskat behov av fossila bränslen

Rimbo reningsverk tar årligen emot stora mängder slam från trekammarbrunnar och fritidshus. Det slammet, tillsammans med avskilt slam i reningsverket, rötas i kammaren varvid energirik metangas utvinns. Rötkammaren moderniseras och en gaspanna installeras för att kunna nyttja gasen till reningsverkets egen uppvärmning. Detta kommer att minska behovet av fossila bränslen på verket.

Genomförda åtgärder

Förbättrad arbetsmiljö

Merparten av verkets lokaler är över 50 år gamla och byggda utefter de regler och normer som gällde då. Lokalerna är nu rustade med modern belysning och ventilation. Övervakningscentralen är förbättrad och personalens omklädningsrum är renoverade.

Förbättrad biologisk rening

Den biologiska reningen av avloppsvatten i Rimbo reningsverk sker för närvarande i en så kallad biobädd och numera tillsammans med ett nytt kvävesteg som reducerar näringsämnen ytterligare. För Vallbyån kommer åtgärderna medföra minskade utsläpp av ämnen som bidrar till syrebrist och övergödning.

Senast ändrad: 07 juni 2024