Restaurering av Hållviks våtmark

Avslutat projekt.

Projektbeskrivning

Hållvik är ett skogsområde och ett tidigare utdikat kärr (Hållvikskärret) nordväst om Edsbro i Norrtälje kommun. Det aktuella våtmarksområdet är knappt 30 hektar stort och bestod innan restaureringen av flera områden med ung granskog, ett större område med vuxen granskog och till största delen torvmark med inslag av lövträd samt en mindre sjö. Området dikades ut under sent 1800-tal och nyttjades då som slåttermark, troligen fram till 1950-talet. Marken ägs idag till största del av Holmen Skog och ett mindre område av Naturvårdsverket vilket idag är avsatt som naturreservat.

Återställningen till våtmark har diskuterats under en längre tid i syfte att stärka områdets stora naturvärden. Projektmedel (LONA) söktes av Norrtälje kommun på initiativ av bland andra kommunens åtgärdssamordnare och Roslagens ornitologiska förening genom Kristoffer Stighäll. Projektet finansierades av LONA (234 000 SEK) och Holmen Skog (26 000 SEK). Projektet genomfördes mellan april 2020 och juni 2021 av Vattencentrum.

Projektet var från början ett förprojekteringsprojekt men ändrades under hösten 2020 till ett genomförandeprojekt. Restaureringen bestod i anläggning av dammvall och fiskvandringsväg, höjning av vattennivå samt framgallring av ädellövskog ur blandskog med till största delen ung gran.

Resultat

Projektet förväntas långsiktigt bidrar till bevarande av värdefull natur i form av att viktiga livsmiljöer säkras. Mer konkret kommer återskapandet av Hållviks våtmark på lång sikt att ge positiva effekter på biologisk mångfald, inte minst genom skapandet av en miljö som gynnar exempelvis fåglar, fisk och groddjur. Våtmarken minskar risken för översvämningar inom Skeboåns avrinningsområde genom en ökad vattenmagasinering. Den bedöms även ge positiva effekter på kolinlagring, vattenrening, lokal grundvattenförstärkning och rekreation.

Senast ändrad: 30 april 2024