Frågor och svar om Solö-Storö

Här hittar du frågor och svar om VA-utbyggnaden. Klicka på den fråga du vill veta svaret på.

I Norrtälje kommun finns stora avstånd mellan tätorter och små samhällen och det finns väldigt mycket berg i området. Det är dyrt att spränga och bygga ledningar.

Vi köper in vatten från Norrvatten som har sin reningsanläggning i Järfälla. De tar vatten från Mälaren.

Hela projektet är uppdelad i tre etapper och den sista etappen uppskattas pågå under 2026. Tidsplanen om var entreprenören kommer att gräva och när är i dag inte bestämd än. När entreprenör är upphandlad och klar, kommer vi bjuda in till nytt möte etappvis för att informera närmare.

Anläggningsavgiften ska betalas när förbindelsepunkten är upprättad och meddelad. Det görs när den kommunala anläggningen är besiktigad, driftsatt och möjlig att använda. Bedömningen just nu för etapp ett är under sommaren 2023, etapp 2 under sommaren 2025 och etapp 3 under sommaren 2026. Du som fastighetsägare får då en faktura på anläggningsavgiften samt en förbindelsepunktskarta som visar förbindelsepunktens läge. Har du anmält att du vill bli ansluten till kommunalt VA kommer även information om anslutning att vara bilagt fakturan och kartan.

Från och med datumet ovan ska även den fasta årliga avgiften i brukningstaxan betalas. I dagsläget gäller att Lägenhetsavgift och den rörliga avgiften per kubikmeter vatten, betalas först när du har kopplat in dig.

Nej. Anläggningsavgiften faktureras när förbindelsepunkten är upprättad och meddelad till dig och med det årets gällande VA-taxa. Det gäller oavsett om ni kopplar in er eller inte. Se svaret ovan.

Tomtyteavgiften är i första hand kostnadsrelaterad och avsedd att ge bidrag till täckande av kostnaderna för det lokala ledningsnätet. Större tomter=längre ledningar. En bostadsfastighets nytta av våra, huvudmannens, tjänster styrs dock av en begränsningsregel så att tomtyteavgiften inte får vara större än de andra ingående parametrarna tillsammans (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

Det som står registrerat i fastighetsregistret som bostad faktureras anläggningsavgift när förbindelsepunktskarta förmedlas. Om det vid ett senare tillfälle ska anslutas komplementbyggnad, som Attefallshus, som är en egen enhet, dvs. klarar sig självständigt i ”huset ” utan att behöva ”låna” tex. toalett, kök av huvudbyggnaden så lämnar lagfaren ägare in servisanmälan för det och kommer då faktureras anläggningsavgift för det.

Då blir det en till bostadsenhet och tillkommande tomtyteavgift om begränsningsregel gällde när men betalade in den första anläggningsavgiften.

Brukningsavgiften består av en fast årlig avgift som gäller för varje fastighet, en lägenhetsavgift som tas ut för varje bostad som finns inom fastigheten samt en rörlig avgift per kubikmeter vatten. Den årliga avgiften tas ut från och med det datum förbindelsepunkten förmedlas. Lägenhetsavgiften samt den rörliga avgiften tas ut när fastigheten ansluts.

Läs mer om taxa och avgifter

Kommunfullmäktige, era folkvalda, fattar beslut om VA-taxan. Det är inte troligt att fullmäktige kommer att tycka det är okej att den blir ”hur hög som helst”.

Nej. Alla invånare behandlas lika. Norrtäljes kommunala VA bekostas av VA-taxan och är inte samma sak som skattekollektivet.

Under vissa omständigheter kan fastighetsägare som inte har ekonomiska möjligheter att betala anslutning till kommunalt VA direkt, ansöka om avbetalningsplan. Följande villkor behöver uppfyllas och man behöver kunna uppvisa avslag på låneansökan från två banker.

  • Avgiften ska vara betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter
  • Fastighetsägaren ska begära att få avgiften fördelad
  • Fastighetsägaren ska ställa en godtagbar säkerhet.

VA-taxan är ett lagkrav att vi som huvudman har och ska spegla verkligheten. Alla kostnader ska redovisas på rätt parameter för att den ska vara korrekt. Läs gärna mer på branschorganisationen Svenskt Vattens webbplats www.svensktvatten.se.

 

NVAA ställer inget krav på anslutning av din fastighet till den upprättade förbindelsepunkten. Du får meddelande från NVAA om när din fastighet kan anslutas till förbindelsepunkten. Bygg och Miljönämnden, som är en myndighet, har rätten och skyldigheten att framöver kräva att du kopplar in dig på VA-nätet.

LTA-pumpen pumpar/trycker spillvattnet (avloppsvattnet) från den enskilda fastigheten vidare ut i avloppsnätet för transport, via större pumpstationer, till reningsverket. I tätorter och vissa områden kan självfall nyttjas, men det fungerar inte i stora delar av Solö samt Storö då det finns mycket berg i området och många smala vägar.

Då behöver man kontakta en gräventreprenör som kan ge råd. De kommer att tipsa dig om vad du behöver göra och ge dig en offert över det arbetet. Fråga många!

Pumptanken ingår i anläggningsavgiften men grävning och installation bekostas av respektive fastighetsägare.

Förbindelsepunkten är en ansvarsgräns mellan fastighetsägaren och NVAA där allt inom fastigheten ägs av fastighetsägaren med två undantag, själva vattenmätaren och LTA-tanken. LTA-tanken ägs av NVAA för att själva systemet kräver en pump och vattenmätaren ägs också av NVAA.

Nej, men det finns möjlighet till viss ersättning kopplat till avskrivningstid (anläggning yngre än 10 år när förbindelsepunkten är klar). Kontakta Kundservice för mer information och vägledning.

Varje fastighetsägare måste själv handla upp grävning på egna tomten. Men ta gärna hjälp av varandra och gör gemensam upphandling. Det är fri marknad och ni har rätt att fråga vem ni vill. Kommunen kommer inte upphandla entreprenör till alla fastighetsägare.

Tyvärr får vi inte ge rekommendationer. Rådgör med grannar och bekanta.

Kontakta en entreprenör för mer information och vägledning. Ledningarna måste vara frostfritt förlagda. Det finns idag olika alternativ till att spränga ned VA-ledningar till frostfritt djup, till exempel användande av värmekabel och isolering men det är svårt att svara generellt på detta.

Ja du kan fortsätta att använda ditt brunnsvatten, däremot ska systemen vara helt skilda åt, det vill säga kommunalt och eget vatten får inte blandas. Det beror på att det annars finns en risk att brunnsvatten pumpas ut i det kommunala.

Endast någon enstaka gång eftersom tanken fylls då pumpen inte kan pumpa iväg avloppsvattnet. Vänta tills besked kommer från elnätägaren, i det här fallet Vattenfall, när strömmen ska vara tillbaka.

Projektet använder Kundservice för att uppfylla gällande krav på återkopplingstid och registrering. Detta för att hålla ordning och ha en uppföljning på inkommande ärenden.

Senast ändrad: 03 oktober 2022