Riktlinjer för företag anslutna till kommunalt VA

På den här sidan hittar du riktlinjer för företag som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Tillsammans kan vi hjälpas åt med att minska oönskade utsläpp så långt som möjligt innan vattnet leds till avloppsnätet.

Förutsättningen för att få avleda avloppsvatten till avloppsreningsverken är att avloppsvattnet inte orsakar skador eller störningar på sin väg från anslutningspunkten till reningsverket, i slammet eller i recipienten. Det får heller inte leda till hälsorisker för personalen som jobbar med ledningsnät, pumpstationer eller avloppsreningsverk.

Våra avloppsreningsverk är i första hand byggda för att ta hand om och rena avloppsvatten från hushåll, men kan under vissa förutsättningar även ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Processerna i reningsverket är känsliga för störningar av olika ämnen och det är inte tillåtet att släppa ut till exempel miljöfarliga ämnen som metaller, olja och vissa organiska ämnen. Även ledningsnätet kan skadas av utsläpp av oönskade ämnen.

Minska utsläppen av oönskade ämnen

De ämnen som inte bryts ner i avloppsreningsverken fastnar i slammet eller följer med det renade avloppsvattnet ut i recipienten. Därför är det mycket viktigt att alla bidrar med att minska utsläppen av oönskade ämne och förhindra att miljögifter spolas ut med avloppsvattnet.

Utsläpp till avloppsnätet måste alltid godkännas av VA-huvudmannen. Det gäller även företag som har tillstånd enligt miljöbalken. Avloppsvattnet som ansluts måste vara behandlingsbart.

Utspädning av vatten med för höga halter av skadliga ämnen ändrar inte den totala mängden av ämnet in till avloppsreningsverket.

I våra allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje Vatten och Avfalls allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) anges vad som gäller för de som använder de kommunala anläggningarna.

Här kan du läsa våra allmänna bestämmelser

Alla verksamheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet måste kunna visa att deras avloppsvatten är behandlingsbart. Olämpliga utsläpp som till exempel metaller, organiska miljögifter, avvikande pH, samt högre halter fett och ammonium, kan ställa till stor skada i ledningsnät, pumpstationer, reningsverk och recipient. Utsläppen kan också leda till hälsorisker för personalen.

Senast ändrad: 05 juni 2024