Kommunalt VA i Åkerö

I Åkeröprojektet pågår nu behandlingen av NVAA:s ledningsrättsansökan för VA-ledningar hos Lantmäteriet. Beslutet om ledningsrätten förväntas fattas under hösten och förhoppningen är att en entreprenör skall vara upphandlad under slutet av året.

Juni 2023

Informationsbrev

Ett informationsbrev innehållande senaste nytt om VA-projektet i Åkerö sändes ut till fastighetsägarna i månadsskiftet juni/juli. Klicka på denna länk för att läsa brevet i sin helhet eller för att hitta tidigare utsända informationsbrev: Åkerö – Bakgrund och information

Ledningsrätt

Lantmäteriet förväntas att fatta beslut, om den ledningsrätt för VA-ledningar som NVAA ansökt om, under hösten. Om inga överklaganden sker och beslutet vinner laga kraft har NVAA:s entreprenör därefter rätt att påbörja arbetena med utbyggnad av VA-ledningsnätet i Åkeröområdet.

Upphandling och informationsmöte

Upphandlingen har pågått under våren och en entreprenör blev tilldelad uppdraget att bygga ut VA-ledningsnätet. Dock har tilldelningen överklagats. NVAA:s förhoppning är att en entreprenör ändå skall finnas på plats under slutet av året, men om överklagandeprocessen drar ut på tiden kan det dröja till början av 2024 innan entreprenadarbetena kan starta.

Då entreprenören skall delta vid informationsmötet, kommer mötet att hållas så snart entreprenören är utsedd. Tidpunkten för mötet blir under slutet av år 2023 eller början av 2024, då den är beroende av när upphandlingen blir klar. Entreprenören kommer vid mötet att beskriva hur schaktnings- och sprängningsarbetena går till, tidplanen för arbetet och hur man löpande kommer att informera fastighetsägare i området om bland annat framkomlighet. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor till entreprenören under mötet.

Vibrationsmätningar och efterbesiktningar

Under projektets gång kommer PE Teknik och Arkitektur AB att göra vibrationsmätningar på fastigheterna, för att kontrollerat att de vibrationsalstrande arbetena styrs under riktvärdesnivåerna. När arbetena i projektet är avslutade kommer en efterbesiktning av fastigheterna att utföras. En avisering kommer att sändas ut inför efterbesiktningarna.

Frågor till NVAA och löpande information

Frågor kring annat än det som entreprenören kommer att informera om under mötet går det bra att lyfta via NVAA:s kundservice. Antingen per mail till info@nvaa.se eller genom att ringa 0176-28 33 00.

Om du som fastighetsägare inte redan lämnat dina kontaktuppgifter via formuläret längre ned på denna sida, så vill NVAA uppmana dig att göra det. Informationsbreven sänds ut via mail till alla som lämnat en mailadress och det blir lättare för personer i NVAA:s projektorganisation att vid behov nå dig under projektets gång.

 

 

 

Anmäl intresse för information om VA-utbyggnad i Åkerö

När du skickar in en intresseanmälan innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. I samband med varje utskick kan du välja att avregistrera dig med svarande mejl. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.nvaa.se/personuppgifter.


    Senast ändrad: 15 september 2023