Kommunalt VA i Åkerö

I Åkeröprojektet arbetas för närvarande med fastställande av förbindelsepunkternas placering samt med beredning inför upphandling av den entreprenör som skall bygga ut VA-ledningsnätet.

Aktuellt i Åkerö VA-projekt

Samråd och fastställande av förbindelsepunkters placering

Samråd med fastighetsägare om förbindelsepunktens placering pågår. När placeringarna är fastslagna lämnas underlag över till Lantmäteriet som då kan påbörja förrättningen av ledningsrätten för vatten- och spillvattenledningarna.

Lantmäteriet kommer att kalla alla berörda markägare till samråd kring ledningsrätten. Det är också Lantmäteriet som handhar all administration i ledningsrättsärendet och värderar samt beslutar om de ersättningar som sedermera skall betalas ut till berörda markägare.

Upphandling av entreprenör

Under slutet av år 2022 pågår den beredning inför upphandlingen av entreprenör som Vattenfall gör för att kunna samförlägga sina ledningar med VA-ledningarna. När beredningen är klar uppdateras förfrågningsunderlaget som ligger till grund för upphandlingen. När förfrågningsunderlaget är klart och underlagen om förbindelsepunkternas placering överlämnade till Lantmäteriet, kan upphandling av den entreprenör som skall bygga VA-ledningsnätet ske. NVAA räknar med att kunna upphandla entreprenören under första kvartalet 2023.

Innan entreprenaden påbörjas, våren 2023, kommer alla fastighetsägare i verksamhetsområdet att kallas till ett informationsmöte där entreprenören medverkar och kan svara på frågor om hur arbetena går till.

Utbyggnad av VA-ledningsnätet

Produktionstiden för fullt utbyggt VA-system för vatten och spillvatten (avlopp) i Åkerö verksamhetsområde beräknas vara 18-24 månader från att arbetena påbörjas. Detta innebär att entreprenaden i sin helhet kan vara klar tidigast kvartal 3, 2024. Förmedling av förbindelsepunkt och anslutning till den allmänna VA-anläggningen kommer att ske vartefter att ledningsnätet byggs. 30-40 fastigheter åt gången kommer att anslutas och det innebär att det kommer att ske vid olika tidpunkter för olika fastigheter. Mer information om vilka fastigheter som kommer att anslutas vid vilken tidpunkt, kommer att ges på informationsmötet med den upphandlade entreprenören, våren 2023.

Informationsbrev

I mitten av november 2022 sändes ett informationsbrev om arbetet med fastställande av förbindelsepunkternas placering, Lantmäteriets förrättning av ledningsrätten för VA-ledningarna och den kommande upphandlingen ut. Brevet går att läsa i sin helhet under rubriken Bakgrund och information

I slutet av augusti 2022 sändes ett informationsbrev med förbindelsepunktskartor ut till fastighetsägarna i Åkerö verksamhetsområde. Kartorna visar förslag till förbindelsepunktens placering upprättade av projektören. Fastighetsägarna får då ta ställning till om det upplevs som ett bra läge eller om man har önskemål om förändring av förbindelsepunktens placering. Är fastighetsägaren nöjd med placeringen så sänder denne ett godkännande av förbindelsepunkten till NVAA. Önskar man en förändring av placeringen så ritar man in ett annat förslag på kartan och sänder in detta till NVAA. Man kommer då att bli kontaktad av någon ur projektorganisationen för samråd och eventuell överenskommelse av annan placering.

Anmäl intresse för information om VA-utbyggnad i Åkerö

När du skickar in en intresseanmälan innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. I samband med varje utskick kan du välja att avregistrera dig med svarande mejl. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.nvaa.se/personuppgifter.

    Senast ändrad: 22 november 2022