Kommunalt VA i Åkerö

I Åkeröprojektet pågår upphandlingen av den entreprenör som skall utföra arbetet med att bygga ut VA-ledningsnätet. Underlag till Lantmäteriet över förbindelsepunkters placering är överlämnade och de har påbörjat ärendet med förrättning för ledningsrätt.

Mars 2023

Informationsbrev

Ett informationsbrev innehållande senaste nytt om VA-projektet i Åkerö sändes ut till fastighetsägarna i mars. Klicka på denna länk för att hitta det och tidigare utsända informationsbrev: Åkerö – Bakgrund och information

Besiktningar av fastigheter inför sprängning

Under februari och mars utfördes besiktningar av fastigheterna i verksamhetsområdet. Du kan läsa mer om besiktningarna i informationsbrev 8, som du kan hitta via denna länk: Bakgrund och information

När arbetena i projektet är avslutade kommer en efterbesiktning att utföras av PE Teknik och Arkitektur AB. En avisering kommer att sändas ut inför efterbesiktningarna.

Vibrationsmätningar

Under projektets gång kommer PE Teknik och Arkitektur AB också att göra vibrationsmätningar på fastigheterna. Detta för att entreprenören löpande ska kunna kontrollera att de vibrationsalstrande arbetena kan styras under riktvärdesnivåerna som satts med riskanalys och förbesiktningar som grund.

Tidplan

NVAA räknar med att upphandlingen av entreprenör är klar under sommaren. Med anledning av att Lantmäteriet behöver mer tid än planerat för samråd med berörda fastighetsägare gällande ledningsrätten så kommer entreprenadstart att bli efter sommaren, preliminärt mellan slutet av augusti och oktober månad.

Ett informationsmöte för samtliga fastighetsägare i verksamhetsområdet kommer att hållas innan grävningarna i området påbörjas, efter att entreprenören är utsedd. Vid detta möte kommer entreprenören att delta.

Löpande information

Om du som fastighetsägare inte redan lämnat dina kontaktuppgifter via formuläret längre ned på denna sida, så vill NVAA uppmana dig att göra det. Informationsbreven sänds ut via mail till alla som lämnat en mailadress och det blir lättare för personer i NVAA:s projektorganisation att vid behov nå dig under projektets gång.

Ledningsrätt

Lantmäteriet kommer att kalla alla berörda markägare till samråd kring ledningsrätten. Det är också Lantmäteriet som handhar all administration i ledningsrättsärendet och värderar samt beslutar om de ersättningar som sedermera skall betalas ut till berörda markägare.

Utbyggnad av VA-ledningsnätet

Produktionstiden för fullt utbyggt VA-system för vatten och spillvatten (avlopp) i Åkerö verksamhetsområde beräknas vara 18-24 månader från att arbetena påbörjas. Detta innebär att entreprenaden i sin helhet kan vara klar tidigast kvartal 1, 2025. Förmedling av förbindelsepunkter och anslutning till den allmänna VA-anläggningen kommer att ske vartefter att ledningsnätet byggs. 30-40 fastigheter åt gången kan komma att anslutas och det innebär att anslutning kommer att ske vid olika tidpunkter för olika fastigheter. Mer information om vilka fastigheter som kommer att anslutas vid vilken tidpunkt, kommer att ges på informationsmötet med den upphandlade entreprenören, våren/försommaren 2023.

 

 

Anmäl intresse för information om VA-utbyggnad i Åkerö

När du skickar in en intresseanmälan innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. I samband med varje utskick kan du välja att avregistrera dig med svarande mejl. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.nvaa.se/personuppgifter.


    Senast ändrad: 16 maj 2023