Kommunalt VA i Åkerö

Beredningen inför upphandling av den entreprenör som skall bygga ut VA-ledningsnätet i Åkeröområdet pågår.

Aktuellt i Åkerö VA-projekt

Upphandling av entreprenör

Under första delen av sommaren pågår den beredning inför upphandlingen av entreprenör som Vattenfall gör för att kunna samförlägga sina ledningar med VA-ledningarna. När beredningen är klar uppdateras förfrågningsunderlaget som ligger till grund för upphandlingen och vi räknar med att kunna upphandla entreprenören under september. Entreprenören kommer att påbörja arbetet med att bygga ut vatten- och spillvattenledningarna i området under hösten 2022. Innan entreprenaden påbörjas kommer alla fastighetsägare i verksamhetsområdet att kallas till ett informationsmöte där entreprenören medverkar och kan svara på frågor om hur arbetena går till.

Utbyggnad av VA-ledningsnätet

Produktionstiden för fullt utbyggt VA-system för vatten och spillvatten (avlopp) i Åkerö verksamhetsområde beräknas vara 18-24 månader från att arbetena påbörjas. Detta innebär att entreprenaden i sin helhet kan vara klar tidigast kvartal 1(2), 2024. Förmedling av förbindelsepunkt och anslutning till den allmänna VA-anläggningen kommer att ske vartefter att ledningsnätet byggs. 30-40 fastigheter åt gången kommer att anslutas och det innebär att det kommer att ske vid olika tidpunkter för olika fastigheter, mer information om vilka fastigheter som kommer att anslutas vartefter och när, kommer att gås igenom på informationsmötet med den utvalda entreprenören som kommer hållas September/oktober 2022.

Informationsbrev med förbindelsepunktskartor

När projektören upprättat de förslagen till överenskommelse av förbindelsepunktens läge kommer dessa att skickas ut för underskrift. Detta kommer att ske under augusti månad. På kartan finns ett förslag till förbindelsepunktens placering. Fastighetsägarna får då ta ställning till om det upplevs som ett bra läge eller om man har önskemål om förändring av förbindelsepunktens placering. Är fastighetsägaren nöjd med placeringen så sänder denne ett godkännande av förbindelsepunkten till NVAA. Önskar man en förändring av placeringen så ritar man in ett annat förslag på kartan och sänder in detta till NVAA. Man kommer då att bli kontaktad av någon ur projektorganisationen för eventuell överenskommelse av nytt läge. Efter överenskommelse med samtliga fastighetsägare om placeringen av förbindelsepunkterna skickas underlagen till lantmäteriet som då kommer att fastställa ledningsrätten. Mer information om detta kommer att gå ut i utskicket av förbindelsepunktens läge.

Anmäl intresse för information om VA-utbyggnad i Åkerö

När du skickar in en intresseanmälan innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. I samband med varje utskick kan du välja att avregistrera dig med svarande mejl. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.nvaa.se/personuppgifter.

    Senast ändrad: 27 juni 2022