Krav och riktlinjer vid utsläpp

På den här sidan hittar du räkneexempel på krav och riktlinjer vid utsläpp.

Här har vi delat upp vanligt förekommande föroreningar i avloppsvatten från miljöfarlig verksamhet, bland annat industrier, i två tabeller. Den första tabellen berör parametrar som i första hand kan vara skadliga för ledningsnätet, och den andra tabellen berör parametrar som kan påverka reningsprocesserna, slammet eller recipienten. För andra parametrar än de som nämns i tabellerna gör vi en bedömning från fall till fall om utsläppning får ske eller inte. Om ett ämne inte finns med i tabellerna innebär det alltså inte per automatik att det fritt får släppas ut i avloppsnätet.

Parametrar som kan påverka ledningsnätet

Parametrar som kan påverka ledningsnätet är i denna tabell angivna som momentanvärden, mätt som stickprov. Dessa gäller i förbindelsepunkten (den punkt där fastighetens ledning kopplas in till den allmänna vatten och avloppsanläggningen) vanligen placerad 0,5 meter från fastighetsgränsen. Skada, korrosionsskada eller igensättning, kan uppstå under hela den tid som angivna halter eller nivåer överskrids. Värdena bör inte överskridas ens under kort tid.

Parameter Momentanvärde Skador Kommentar
pH min 6,5 Korrosionsrisk, frätskador betong
pH max 10 Korrosionsrisk, frätskador betong
Temperatur max 45ºC* Packningar Enligt ABVA
Konduktivitet (ledningsförmåga) 500 mS/m Korrosionsrisk
Sulfat (summa sulfat, sulfit och tiosulfat) 400 mg/l Betong korrosion
Sulfid, S2- 1mg/l** Betongkorrosion, arbetsmiljö
Magnesium, Mg 300 mg/l Betongkorrosion
Ammonium, NH 60 mg/l Betongkorrosion
Fett (avskiljbart) 50 mg/l*** Igensättning Fettavskiljare ska finnas
Klorid 2500 mg/l Materialskador

* Enligt ABVA
** Sulfiden kan avgå från avloppsvattnet i form av svavelväte (H2S) som är en giftig, korrosiv och obehagligt luktande gas.
***Fettavskiljare ska finnas. Avskiljbart fett=eterlösligt fett – emulgerat fett.

Parametrar som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten

Både metaller och organiska kemikalier kan ha egenskaper som kan skada växter, djur och människor. Eftersom metaller är grundämnen som inte bryts ner kan även små utsläpp leda till att skadliga halter byggs upp över tiden. De farligaste metallerna är bly, kadmium och kvicksilver som det finns regeringsbeslut på att fasa ut. Även utsläpp av andra metaller som krom, nickel, silver, koppar och zink behöver minska till reningsverken.

Så kallade nitrifikationshämmande ämnen som till exempel cyanid, koppar, vissa konserveringsmedel eller algbekämpningsmedel får inte heller släppas ut. De påverkar de känsliga nitrifikationsbakterierna i reningssteget där kväveavskiljningen sker. Fungerar inte nitrifikationen släpps för mycket övergödande kväve ut.

Organiska föreningar är uppbyggda genom olika kombinationer av grundämnen och innehåller alltid kol och väte. Kemikaliernas nedbrytbarhet varierar och är de stabila kan deras skadliga effekter bli långvariga samtidigt som de hinner sprida sig över stora områden. Om väteatomer i kolkedjan ersätts med till exempel fluor, klor eller brom kan de bli ännu mer svårnedbrytbara, fettlösliga och giftiga. Exempel på organiska miljögifter är bromerade flamskyddsmedel, ftalater, nonylfenol, triklosan och polyfluorerade föreningar som PFOS och PFOA. Flera av dessa kemikalier är utfasningsämnen, det vill säga de har så skadliga egenskaper att de överhuvudtaget inte bör användas utan ska fasas ut ur samhället.

I tabell 2 finns en sammanställning av de vanligaste ämnen som kan påverka renings­processerna och slamkvaliteten. Angivna värden i denna tabell ska betraktas som varningsvärden. Om de överskrids medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder. Värdena gäller i förbindelsepunkten. Efter bedömning i det enskilda fallet avgör huvudmannen vilka halter som kan accepteras.

Parameter Varningsvärde (samlingsprov
för dygn, vecka och månad)
Kommentar
Bly, Pb 0,05 mg/l
Kadmium. Cd Mer än 0,001 mg/l får inte förekomma Kadmium förekommer i normalt hushållsspillvatten i låga halter men ska inte förekomma i industriellt processvatten som släpps till avloppsreningsverket.
Koppar, Cu 0,2 mg/l
Krom total, Cr 0,05 mg/l Sexvärt krom ska reduceras till trevärt före utsläpp till ledningsnät.
Kvicksilver, Hg Mer än 0,001mg/l får inte förekomma Kvicksilver förekommer i låga halter i normalt hushållsspillvatten men bör inte tillåtas i industriellt processavloppsvatten som släpps till avloppsnätet. Kvicksilver kan tillåtas i samma halt som i aktuellt dricksvatten.
Nickel. Ni 0,05 mg/l
Silver, Ag 0,05 mg/l
Zink, Zn 0,2 mg/l
Miljöfarliga organiska ämnen bör inte förekomma Kemikalieförteckningen tillsammans med Kemikalieinspektionens prioriteringsverktyg PRIO och begränsningsdatabasen samt SIN-list och Vattendirektivet utgör en grund för att identifiera och ersätta miljöfarliga organiska ämnen.
Cyanid total CN 0,5 mg/l Cyanidoxidationsprocesser ska drivas maximalt så att lättillgängligt (fri) cyanid inte släpps till avloppsnätet.
Oljeindex 50 mg/l Med en klass 1 oljeavskiljare kan man teoretiskt klara 5 mg/l. Om verksamheten har en klass 2 oljeavskiljare gäller den övre momentvärde.
Nitrifikationshämning vid inblandning av 20% processavloppsvatten 20% hämning Enligt analysstandard
Nitrifikationshämning vid inblandning av 40% processavloppsvatten 50% hämning Enligt analysstandard

 

Senast ändrad: 23 mars 2022