Att tänka på inför din sophämtning

Här beskrivs vad du behöver tänka på för att vi ska kunna hämta ditt avfall.

Tips för att kärl inte ska blåsa omkull

En enkel ställning kan hindra kärlen från att blåsa omkull eller rulla iväg. Tänk på att ställningens mått inte får vara för exakt och att underlaget ska vara i samma nivå som marken. Personalen ska snabbt, enkelt och utan precision kunna hämta och ställa tillbaka kärlen.

Att tänka på om du har fastlandshämtning

 • Vägen fram till sopbilens uppställningsplats ska året om vara framkomlig och ha bärighet för ett tungt fordon. Se faktabladet på länken nedan vilket utrymme avfallsfordon behöver.
 • Ta bort växtlighet eller annat som försvårar framkomligheten eller hindrar personalen.
 • Kärl ska vara placerade bredvid varandra på hårt underlag utan nivåskillnad.
 • Kärl ska vara framställt väl synligt med draghandtaget mot vägen senast klockan 06 på tömningsdagen.
 • Kärl får inte överfyllas, locket ska kunna stängas ordentligt. Avfallet får inte heller packas för hårt i kärlet då det kan medföra svårigheter att få det tömt.
 • I matavfallskärl får endast finnas matavfall i avsedda matavfallspåsar av papper. Plastpåsar, andra typer av påsar eller annat avfall får inte finnas i kärlet.
 • I restavfallskärlet får endast finnas restavfall, inga matavfallspåsar/matavfall. Soppåsarna ska vara ordentligt hopknutna/stängda.
 • Vid beställd hämtning av sopsäck – säcken får väga max 15 kilo och ej innehålla matavfall om fastigheten har ett matavfallskärl eller du har anmält att du komposterar allt matavfall.

Vintertid dessutom

 • Vägen, sopbilens uppställningsplats och eventuell vändplats ska vara snöröjd och halkfri. Se faktabladet på länken ovan vilket utrymme avfallsfordon behöver.
 • Det ska vara snöröjt och halkfritt mellan sopbilens uppställningsplats och kärl.
 • Snövall framför kärl ska vara borttagen – kärl ska lätt kunna rullas till sopbilen.
 • Soppåsar och matavfallspåsar som frusit fast i kärl ansvarar fastighetsägaren för att lossa inför tömning.

Tips hur du undviker fastfrysning i matavfallskärl

Övrigt att tänka på

 • Förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar/returpapper är inte restavfall utan material som alla ska lämna för återvinning till nya produkter.
 • Avfall är lättantändligt och brinner bra, kärl bör därför vara placerade minst 2-3 meter från byggnad eller brännbart material.

Att tänka på om du har skärgårdshämtning

 • Säckstället ska vara placerat så det är väl synligt för personalen från angöringsplatsen och vara lättillgängligt, det vill säga, ingen halkrisk, växtlighet eller stora nivåskillnader som försvårar framkomligheten.
 • Säcken får väga max 15 kilo.
 • Soppåsarna ska vara ordentligt hopknutna/stängda.
 • Fyll inte säcken för mycket, locket ska kunna stängas ordentligt.
 • Säcken får inte innehålla vassa föremål som kan skada personalen.
 • Om det är grunt vid fastigheten ska detta vara utmärkt så att sopbåten lätt kan ta sig fram.
 • Angöring ska vara möjlig och angöringsplatsen/bryggan ska vara fri från hinder samt i sådant skick att risk för skada inte föreligger för personalen. Framkomligheten och angöringsplatsens skick bedöms av oss.

Vintertid dessutom

 • Skotta om det har snöat.
 • Sanda brygga, klipphäll eller annan plats för ilandstigning och vägen fram till säckstället.

Övrigt att tänka på

 • Förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar/returpapper är inte avfall utan material som alla ska lämna för återvinning till nya produkter.
 • Avfall är lättantändligt och brinner bra, säckställ bör därför vara placerade minst 2-3 meter från byggnad eller brännbart material.
Senast ändrad: 10 mars 2023