Kostnader och ersättningar

Kostnad för anslutning till det kommunala vatten- och spillvattennätet

Taxan för anslutning är uppbyggd av fyra olika delar. Avgiften för anslutning (den så kallade anläggningsavgiften) är därför beroende av dessa fyra delar och den taxa som gäller det år som fastighetsägaren får meddelande om att förbindelsepunkt upprättats och anslutning kan ske. Mer information om taxan hittar du under rubriken ”Avgift för kommunalt vatten och avlopp” på vår hemsida och en länk till uträkningsmall för anläggningsavgiften enligt 2024 års taxa finns längre ner på sidan under rubriken ”Mer information”.

Ersättning för enskild avloppsanläggning

Om en enskild avloppsanläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning inom ett verksamhetsområde, kan anläggningsägare har rätt till ersättning.

För att ersättning ska utgå krävs:

  • giltigt tillstånd för avloppsanläggningen från bygg- och miljönämnden
  • att avloppsanläggningen inte är äldre än tio år
  • kvitton/fakturor för investeringen
  • anläggningsavgiften ska vara betald.

Användningstiden beräknas från den dag då anläggningen togs i bruk tills den enskilda anläggningen tas ur bruk och en vattenmätare har monterats av kommunens tekniker. Åldersavdrag sker med tio procent per år.

Ersättning utgår inte om fastighetsägaren varit medveten om att utbyggnad av allmän VA-anläggning i området är planerad. Ersättning utgår inte heller för vattentäkter och brunnar. För mer information och ansökan, kontakta kontaktcenter.

Kontaktcenter kan också svara på frågor om VA-lån.

Senast ändrad: 02 januari 2024