Skötsel av fettavskiljare

För att en fettavskiljare ska fungera tillfredsställande behöver den kontrolleras och tömmas regelbundet. Kontroller och tömningar behöver journalföras.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för fettavskiljarens drift och att den töms regelbundet för att inte orsaka stopp eller skada i ledningsnätet. Om en verksamhet som hanterar livsmedel saknar fettavskiljare eller om fettavskiljaren är underdimensionerad, behöver detta åtgärdas omgående. Fastighetsägare kan bli skadeståndsskyldig vid stopp eller skada som orsakats av att avskiljning av fett saknas, fungerar otillfredsställande eller tömts för sällan.

Drift och egenkontroll ska journalföras

För att vara säker på att fettavskiljaren fungerar tillfredsställande ska fastighetsägaren ansvara för att egenkontroll av larmfunktion, fettets tjocklek, vattennivån och skiljeväggarna utförs månadsvis och journalförs. Journalföring ska även ske över tömningar. Journalerna ska sparas och finnas tillgängliga vid inspektion av oss på Norrtälje Vatten och Avfall. På länkarna finns färdiga mallar för journalföring du kan ladda ner och använda dig av.

Tömning

Tömning av fettavskiljare ska ske minst fyra gånger per år för verksamhet med fastlandstömning och minst en gång per år för verksamhet med skärgårdstömning. Utifrån verksamhetens belastning kan vi ställa krav på fler tömningar. Därutöver ska tömning ske vid behov och omedelbart vid larm. Tömning får endast utföras av den entreprenör vi har avtal med då fett klassas som ett kommunalt avfall. Dispens från tömningsfrekvensen, för exempelvis säsongsverksamhet, kan medges efter en ansökan.

Fettavskiljare ansluten till kommunalt avlopp – ansökan om dispens görs till oss på Norrtälje Vatten och Avfall.

Fettavskiljare ansluten till enskilt avlopp – ansökan om dispens görs hos Norrtälje kommuns samhällsbyggnadskontor.

För att fettavskiljaren ska fungera tillfredsställande behöver den återfyllas med vatten och eventuellt nivålarm rengöras efter tömning, om inte tillverkarens instruktioner säger annat. Vi rengör inte nivålarm i samband med tömning. Fettavskiljare med fastlandstömning återfyller vi med vatten efter tömning (där det är möjligt). Vad du behöver tänka på inför tömning och avgifter kring tömning finns i menyn.

Avstånd för slangdragning

Vi installation av ny fettavskiljare får dragvägen för tömningsfordonets sugslang, beräknat från en godtagbar uppställningsplats för fordonet, och fettavskiljaren inte överstiga 30 meter. Om avståndet överstiger 30 meter behöver en sugledning anordnas för att möjliggöra tömning. Sugledning kan även vara nödvändigt om slangdragning till fettavskiljaren inte kan medges av arbetsmiljöskäl eller livsmedelshygieniska skäl.

Matfetter/oljor

Fettavskiljaren är inte konstruerad för att ta emot större fettmängder på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma matfett (frityroljor, grilloljor och liknande oljor/fetter) direkt i fettavskiljaren. Det är inte heller tillåtet att hälla ut dessa i avloppet även om en fettavskiljare är installerad. Dessa ska samlas upp i särskilda kärl och lämnas till företag som specialiserat sig på fettåtervinning. De kan även mot avgift lämnas till någon återvinningscentral i kommunen.

Senast ändrad: 26 juni 2024