Skötsel av fettavskiljare

För att en fettavskiljare ska fungera tillfredsställande behöver den kontrolleras och tömmas regelbundet. Kontroller och tömningar behöver journalföras.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för fettavskiljarens drift och att den töms regelbundet för att inte orsaka stopp eller skada i ledningsnätet. Om en verksamhet som hanterar livsmedel saknar fettavskiljare eller om fettavskiljaren är underdimensionerad, ska detta åtgärdas omgående. Fastighetsägare kan bli skadeståndsskyldig vid stopp eller skada som orsakats av att avskiljning av fett saknas, fungerar otillfredsställande eller tömts för sällan.

Drift och egenkontroll ska journalföras

För att vara säker på att fettavskiljaren fungerar tillfredsställande ska fastighetsägaren ansvara för att egenkontroll av larmfunktion, fettets tjocklek, vattennivån och skiljeväggarna utförs månadsvis och journalförs. Journalföring ska även ske över tömningar. Journalerna ska sparas och finnas tillgängliga vid inspektion av oss på Norrtälje Vatten och Avfall. På länkarna finns färdiga mallar för journalföring du kan ladda ner och använda dig av.

Tömning

Tömning av fettavskiljare ska ske minst fyra gånger per år för verksamhet med fastlandstömning och minst en gång per år för verksamhet med skärgårdstömning. Utifrån verksamhetens belastning kan vi ställa krav på fler tömningar. Därutöver ska tömning ske vid behov och omedelbart vid larm. Tömning får endast utföras av den entreprenör vi har avtal med då fett klassas som ett kommunalt avfall. Dispens från tömningsfrekvensen, för exempelvis säsongsverksamhet, kan medges.

För att fettavskiljaren ska fungera tillfredsställande behöver den återfyllas med vatten och eventuellt nivålarm rengöras efter varje tömning, om inte tillverkarens instruktioner säger annat. Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren ansvarar för rengöring av eventuellt nivålarm efter tömning. Vad du behöver tänka på inför tömning och avgifter kring tömning finns i menyn.

Avstånd för slangdragning

Slangdragning över 30 meter vid tömning får endast förekomma om särskilda skäl föreligger som godkänts av oss. I de fall vi godkänner mer än 30 meter tillkommer avgift för extra slangdragning. Avståndet kan kortas ner genom anordnande av en fast sugledning. Fast sugledning kan även vara nödvändigt om slangdragning till tömningspunkten inte kan medges av arbetsmiljöskäl eller livsmedelshygieniska skäl.

Här kan du läsa mer om sugledning

Matfetter/oljor

Fettavskiljaren är inte konstruerad för att ta emot större fettmängder på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma matfett (frityroljor, grilloljor och liknande oljor/fetter) direkt i fettavskiljaren. Det är inte heller tillåtet att hälla ut dessa i avloppet även om en fettavskiljare är installerad. Dessa ska samlas upp i särskilda kärl och lämnas till företag som specialiserat sig på fettåtervinning. De kan även mot avgift lämnas till någon återvinningscentral i kommunen.

Senast ändrad: 02 november 2022