Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning som består av två delar, avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshanteringen. Här beskrivs vad de båda delarna innehåller samt att du kan ta del av dem.

Avfallsplan

Avfallsplanen är Norrtälje Vatten och Avfalls styrande dokument för att utveckla avfallshanteringen i Norrtälje kommun. Planen innehåller visioner och mål på sikt för vår avfallshantering. Den innehåller även uppgifter om avfall inom kommunen samt en beskrivning av åtgärder för att bland annat minska avfallets mängd och farlighet samt att återvinningen av material ska öka.

Avfallsplanen finns på länken nedan. Observera, dokumenten anges vara gällande 2018 – 2021 men de är fortfarande gällande. Arbete pågår med att ta fram en ny avfallsplan.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna beskriver de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska samlas in och tas om hand i kommunen. Föreskrifterna kan liknas ett slags avtal mellan kommun och invånare vad gäller hantering av avfall, till exempel:

  • Skyldighet att överlämna hushållsavfall.
  • Sortering av hushållsavfall.
  • Emballering av hushållsavfall.
  • Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning.
  • Hämtningsvägar och transportvägar.
  • Hämtningsområde och hämtningsintervall.

Avfallsföreskrifterna finns på länken nedan. Observera, dokumentet anges vara gällande 2016 – 2019 men det är fortfarande gällande. Arbete pågår med att ta fram nya avfallsföreskrifter.

Senast ändrad: 06 mars 2024