Att ansluta inom verksamhetsområde

Inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) bygger huvudmannen ett allmänt ledningsnät för VA och anlägger en förbindelsepunkt cirka 0,5 meter utanför varje tomtgräns. Via förbindelsepunkten kan fastigheten anslutas till huvudmannens VA-ledningsnät.

Det är kommunfullmäktige i Norrtälje kommun som beslutar vilka områden som ska vara verksamhetsområden för kommunalt VA och vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. Ledningar för att ta emot dagvatten och dräneringsvatten byggs inte i alla områden.

En fastighet som ligger i nära anslutning till ett verksamhetsområde har även möjlighet att anslutas. Hör av dig till oss om du vill få mer information.

Du hittar våra kontaktuppgifter här

Alla fastighetsägare betalar en anläggningsavgift

Anläggande, drift och underhåll av kommunalt VA ska inte finansieras via skattemedel utan ska täckas av avgifter från de fastighetsägare som nyttjar den allmänna VA-anläggningen. Alla fastighetsägare inom ett verksamhetsområde är därför, med stöd av vattentjänstlagen, skyldiga att betala en anläggningsavgift.

Här kan du läsa mer om avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Installationer och kostnader inom den egna fastigheten

Fastighetsägaren ansvarar för alla kostnader och arbeten inom sin egen fastighet fram till förbindelsepunkten. Arbetena utförs fackmannamässigt och enligt branschens regler. Fastighetsägaren ansvarar även för framtida drift och underhåll av de egna vatten och avloppsinstallationerna.

Fastigheter som inte ansluts

De fastighetsägare som inte har anslutit sina fastigheter inom cirka två år efter att möjligheten finns, kommer bygg- och miljökontoret att besöka. De besiktar då den befintliga avloppsanläggningen för att kontrollera om den uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten.

Om den inte uppfyller kraven kan fastighetsägaren föreläggas (bli skyldig) att ansluta fastigheten till kommunalt VA. Detta eftersom inga tillstånd ges till nya egna anläggningar eller ändring av befintliga anläggningar inom ett verksamhetsområde.

Rättigheter och skyldigheter

Huvudmannens och fastighetsägarnas rättigheter och skyldigheter inom ett verksamhetsområde styrs av vattentjänstlagen.

Läs mer om vattentjänstlagen här

Senast ändrad: 13 april 2022