Frågor och svar om fastighetsnära insamling

Här hittar du frågor och svar om fastighetsnära insamling av förpackningar. Sidan fylls på löpande med vanliga frågor som kommer till oss. Klicka på frågan du vill veta svaret på. För att dölja svaret klickar du på frågan igen.

Om fastighetsnära insamling

Kravet på utsortering av förpackningsavfall gäller från 1994, så det är inget nytt! Det som är nytt är att det blir krav på att alla kommuner i Sverige ska samla in förpackningar vid hushållen, fastighetsnära från senast första januari 2027.

En förpackning är det material som används för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara. Den kan vara av till exempel glas, plast, metall, textil eller annat material.

Insamling kommer att ske av förpackningar gjorda av kartong/papper, plast, färgat och ofärgat glas samt metall. Övriga förpackningsslag av till exempel textil, kork och porslin kommer att samlas in vid våra återvinningscentraler.

Definitionen av fastighetsnära insamling är: ”Insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan insamling inte är möjligt med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.”

Precis som när det gäller restavfall och matavfall har kommunen möjlighet att komma överens om en alternativ hämtplats eller att anvisa plats inom rimligt avstånd från fastigheten.

Förpackningarna samlas in i större mängder och körs till Norrtälje Vatten och Avfalls omlastningsanläggning. Därifrån kommer de att packas om och köras till materialåtervinning. Målsättningen är att de olika materialen ska bli nya förpackningar, till exempel att glas blir nytt glas.

Fastighetsnära insamling i flerbostadshus

Förpackningar kommer att sorteras av hushållen i separata kärl och samlas in av en entreprenör som fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen avtalat med. Entreprenören ska vara godkänd av Norrtälje Vatten och Avfall. Kärlen ska stå intill restavfallet och matavfallet. I samråd med Norrtälje Vatten och Avfall kan annan placering godkännas.

I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar från och med första januari 2024 får fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter därefter enbart anlita en entreprenör som har godkänts av Norrtälje Vatten och Avfall. Godkända entreprenörer kommer att listas på vår webb under hösten 2023.

De fastigheter som redan har fastighetsnära insamling kommer alltså kunna fortsätta få hämtat, fast endast av en entreprenör som är godkänd av Norrtälje Vatten och Avfall. De avtal som finns idag mellan fastighetsägare och entreprenörer kommer upphöra att gälla eftersom de efter den 1 januari 2024 strider mot kommunens ensamrätt att hantera avfall under kommunalt ansvar.

För fastigheter som inte har fastighetsnära insamling kommer införandet att ske succesivt och kommunen har en skyldighet att erbjuda insamling för alla senast från första januari 2027.

Kostnader för eventuell ny- eller ombyggnation ligger utanför producentansvaret och finns inte heller med i den förpackningsförordning som regeringen beslutat om. Samma princip gäller som för restavfall och matavfall, det vill säga att det är fastighetsägarens ansvar att bestämma hur utsorteringskraven ska kunna verkställas. Det kan till exempel handla om att ordna utrymme för kärl i miljörum i byggnad eller sopskåp/miljöhus i nära anslutning till fastigheten.

Genom att kommunen får det formella ansvaret för insamling från hushåll och samlokaliserade verksamheter, så är det samma krav som gäller som för matavfall och restavfall, det vill säga tvingande utsorteringskrav för förpackningsavfall.

Fastighetsinnehavaren ska ge förutsättningar för hushållen att kunna sortera ut sina förpackningar. Hur ett avfallsutrymme bör utformas och placeras beskrivs i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.

Fastighetsnära insamling för småhus/villor

Fastighetsnära insamling för småhus/villor ska vara infört senast första januari 2027. Det finns ännu inget beslut om hur förpackningar ska samlas in från småhus/villor i Norrtälje kommun. Så snart det finns ett beslut kommer det att informeras om på vår webbplats.

Senast ändrad: 07 juli 2023