Frågor och svar om fastighetsnära insamling

Här hittar du frågor och svar om fastighetsnära insamling av förpackningar. Sidan fylls på löpande med vanliga frågor som kommer till oss. Klicka på frågan du vill veta svaret på, för att dölja svaret klickar du på frågan igen.

Om fastighetsnära insamling

Kravet på utsortering av förpackningsavfall gäller från 1994, så det är inget nytt! Det som är nytt är att det blir krav på att alla kommuner i Sverige ska samla in förpackningar vid hushållen, det vill säga fastighetsnära insamling, från senast 1 januari 2027.

En förpackning är det material som används för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara. Den kan vara av till exempel papper, glas, plast, metall, textil eller annat material.

Insamling kommer att ske av förpackningar gjorda av kartong/papper, plast, färgat och ofärgat glas samt metall. Övriga förpackningsslag av till exempel textil, kork och porslin kommer fortsättningsvis att samlas in vid våra återvinningscentraler.

Definitionen av fastighetsnära insamling är: ”Insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan insamling inte är möjligt med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.”

Precis som när det gäller restavfall och matavfall har Norrtälje Vatten och Avfall möjlighet att komma överens med fastighetsägaren om en alternativ hämtplats eller att anvisa plats inom rimligt avstånd från fastigheten.

Förpackningarna samlas in i större mängder och körs till Norrtälje Vatten och Avfalls omlastningsanläggning. Där packas de om och körs vidare till materialåtervinning. Målsättningen är att de olika materialen ska bli nya förpackningar, till exempel att glas blir nytt glas.

Fastighetsnära insamling i flerbostadshus

Förpackningar kommer att sorteras av hushållen i separata kärl och samlas in av en entreprenör som fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen avtalat med. Entreprenören ska vara godkänd av Norrtälje Vatten och Avfall. Kärlen ska stå intill restavfallet och matavfallet. I samråd med Norrtälje Vatten och Avfall kan annan placering godkännas.

För att underlätta sorteringen för hushållen bör det nya gemensamma skyltsystemet användas i miljörum/soprum.

Här kan de nya skyltarna laddas ner.

I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar från och med 1 januari 2024 får fastighetsägare/bostadsrättsföreningar och samfälligheter därefter enbart anlita en insamlingsentreprenör som är godkänd av Norrtälje Vatten och Avfall. Norrtälje Vatten och Avfall är ett aktiebolag som ägs helt av Norrtälje kommun och som under 2021 tog över VA- och avfallsverksamheterna från kommunen.

Här listas godkända entreprenörer

De fastigheter som redan innan 1 januari 2024 har fastighetsnära insamling kommer alltså kunna fortsätta få hämtat, fast endast via en entreprenör godkänd av Norrtälje Vatten och Avfall. Om avtal finns med entreprenör som inte är godkänd, upphör de att gälla eftersom de efter den 1 januari 2024 strider mot kommunens ensamrätt att hantera avfall under kommunalt ansvar.

Här kan du läsa mer om ni redan innan 1 januari 2024 har fastighetsnära insamling

Fastigheter som inte har fastighetsnära insamling (egen ordnad källsortering) behöver börja fundera och planera då det ska vara infört senast 1 januari 2027. Det är fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen som själva ansvarar för att initiera insamlingen, ordna utrymme för förpackningsinsamlingen samt anlita godkänd entreprenör för hämtning av förpackningsavfallet.

Här kan du läsa mer vad de behöver göra.

Kostnader för eventuell ny- eller ombyggnation ligger utanför producentansvaret och finns inte heller med i den förpackningsförordning som regeringen beslutat om. Samma princip gäller som för restavfall och matavfall, det vill säga, det är fastighetsägarens ansvar att bestämma hur utsorteringskraven ska kunna verkställas och även ta eventuella kostnader. Det kan till exempel handla om att ordna utrymme för kärl i miljörum eller sopskåp/miljöhus i nära anslutning till fastigheten.

Genom att kommunerna får det formella ansvaret för insamling från hushåll och samlokaliserade verksamheter, så är det samma krav som gäller som för matavfall och restavfall, det vill säga tvingande utsorteringskrav för förpackningsavfall.

Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen ska ge förutsättningar för hushållen att kunna sortera ut sina förpackningar. Hur ett avfallsutrymme bör utformas och placeras beskrivs i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.

Fastighetsnära insamling för småhus/villor

Fastighetsnära insamling för småhus/villor ska vara infört senast 1 januari 2027. Det finns ännu inget beslut om hur förpackningar ska samlas in från småhus/villor i Norrtälje kommun. Så snart det finns ett beslut kommer det att informeras om här på vår webbplats.

Senast ändrad: 06 december 2023