Brunnsprojektet

Avslutat projekt.
Andrew och Christer genomför provtagning

Sammanfattning

Inom brunnsprojektet, som genomfördes åren 2017 och 2018, provtogs 150 privata brunnar i Norrtälje kommun. Av dessa valdes 60 stycken ut för provtagning ytterligare två gånger och vattennivån i de utvalda brunnarna mättes med klucklod eller lasersond i samband med provtagning.

Analyserna (10 368 stycken) utfördes av egen personal i Mathildalaboratoriet. Parametrarna som analyserades var:

Escherichia coli (E.coli), Koliforma bakterier, Alkalinitet, Ammonium, Bly, Kemisk syreförbrukning (COD), Flourid, Fosfat, Järn, Kadmium, Kalcium, Kalium, Klorid, Konduktivitet, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Nitrat, Nitrit, pH, Sulfat, Total hårdhet, Turbiditet.

Stort brunnslock

Resultat/slutsats

  • Generellt god vattenkvalité för enskilda brunnar i Norrtälje kommun utifrån de analyserade parametrarna. Givetvis fanns många undantag där vattenkvalitén var dålig.
  • Av de 150 brunnarna var 51 (34%) saltvattenpåverkade. Det vill säga att de hade ett kloridvärde över 50 mg/liter. 25 brunnar (17%) hade ett kloridvärde över 100 mg/liter och 8 brunnar (5%) hade ett kloridvärde över 300 mg/liter.
  • 45 brunnar (30%) hade förhöjt COD-värde, vilket oftast beror på ytvattenpåverkan.
Senast ändrad: 30 april 2024