Sugledning för slam- och fettömning

Med en sugledning möjliggörs tömning då den godtagbara dragvägen för sugslang mellan tömningsfordonet och anläggning som ska tömmas överstiger 30 meter.

Informationen på sidan finns samlad i ett faktablad som även innehåller exempelskisser.

Önskar du rådgivning inför anordnande av sugledning – välkommen att boka en kostnadsfri rådgivning hos Vattencentrum i Norrtälje. Länk för bokning finns längst ner på sidan.

När en sugledning behövs

Om avståndet (dragvägen för sugslang) mellan tömningsfordonets godtagbara uppställningsplats och din nya eller ändrade anläggning är mer än 30 meter, behöver du av arbetsmiljöskäl anordna en egen sugledning för att tömning ska utföras.

Här beskrivs godtagbar dragväg och uppställningsplats

Har du en befintlig anläggning som kräver lång slangdragning kan du av arbetsmiljöskäl behöva anordna en sugledning, i så fall kontaktar vi dig. Du kan även själv välja att anordna en sugledning för att komma ifrån avgiften för extra slangdragning.

Så här anordnar du en sugledning

En sugledning fungerar som en skarvslang till vår sugslang. Sugledningen får vara max 60 meter (kan variera beroende på terräng). Den måste klara vacuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut av fastighetsägaren inför tömning eller som fast sugledning som monteras permanent, antingen ovan mark eller nedgrävd. Nedgrävd är att föredra då en slang ovan mark kan skadas av solens UV-strålning.

Varje ände av sugledningen ska ha en koppling där vi kopplar samman vår sugslang med sugledningen. I änden mot tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42) och i änden mot anläggningen en Han-koppling (M42), se skiss i faktabladet på länken ovan.

Avstånd mellan koppling och tömningsfordon

Avståndet mellan kopplingen närmast tömningsfordonet och fordonets godtagbara uppställningsplats får vara max 10 meter men eftersträva ett kortare avstånd så bidrar du till att underlätta tömningsarbetet. Vad som anses vara en godtagbar uppställningsplats, för att beräkna rätt avstånd, beskrivs på länken ovan.

Avstånd mellan koppling och anläggning

Avståndet mellan kopplingen och anläggning som ska tömmas får vara max 1 meter.

 • Vid fast sugledning – Tänk på hur du placerar kopplingen om du har fler anläggningar intill varandra som ska tömmas så att kopplingen placeras max 1 meter från respektive anläggning.
 • Vid lös sugslang – Har du fler anläggningar kan samma sugslang användas, säkerställ bara att slanglängden är tillräcklig så att kopplingen hamnar max 1 meter från respektive anläggning.

Fast sugledning

 • Sugledningen ska ha en diameter om 75 millimeter invändigt för att vara kompatibel med kopplingarna. Det är inte lämpligt att ha olika dimensioner på ledningen eftersom det då blir större belastning på den smalare biten och risken för haveri ökar.
 • Ledningen kan antingen vara en armerad slang avsedd för ändamålet eller en plastledning. Rådgör med en fackman! Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade.
 • Ändarna på sugledningen måste vara ordentligt fastmonterade så att de inte rör sig.
 • Kopplingarna placeras minst 25 centimeter ovan marknivå, se skiss i faktabladet på länken ovan.

Lös sugslang

 • Väljer du en lös sugslang, som läggs ut inför tömning, ska slangen vara armerad och avsedd för ändamålet samt ha en diameter om 75 millimeter invändigt för att vara kompatibel med kopplingarna. Rådgör med en fackman!
 • Slangen rör på sig med stor kraft vid tömning, placera den därför med omsorg så att planteringar, solcellslampor, bilar, utemöbler med mera inte tar skada.

Att tänka på

 • Det är viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt hopmonterade. Annars riskerar installationen haverera vid tömning.
 • Nivåskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen får vara max 5 meter men bör vara mindre för att säkerställa goda tömningsförhållanden.
 • Undvik att placera slangen så att svackor eller lågpunkter skapas. Om det kommer in fukt i slangen eller om det ligger kvar slam/fett i svackorna kan det bildas isproppar vid minusgrader, vilket kan skada slangen och även förhindra tömning.
 • För att förhindra lukt men också för att föremål, djur/insekter samt fukt inte kommer in i slangen finns lock att köpa till kopplingarna.
 • För rekommendation hur slang ovan mark ska förvaras/skyddas mellan tömningarna för bästa hållbarhet – rådgör med återförsäljaren/tillverkaren.
 • Respektive anläggning som ska tömmas och sugledningens koppling närmast tömningsfordonet ska vara markerade med skyltar du får från oss. Skyltarna ska vara placerade minst 1 meter ovan marknivå och max 0,5 meter från brunnslock/koppling. De ska vara väl synliga för tömningspersonal året om.
Senast ändrad: 15 januari 2024