Att ansluta via VA-samfällighet

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp via en VA-samfällighet innebär att en samfällighet har byggt och bekostat ett internt nät av vatten och avloppsledningar till en gemensam förbindelsepunkt anvisad av huvudmannen. Anslutning via samfällighet beviljas idag endast i undantagsfall.

Anslutning via en VA-samfällighet

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp via en VA-samfällighet innebär att samfälligheten har byggt och bekostat ett internt nät av vatten och avloppsledningar fram till den av huvudmannen anvisade anslutningspunkten. För anslutningen har samfälligheten betalat en avgift till Norrtälje Vatten och Avfall.

Samfälligheten äger fortsättningsvis det interna ledningsnätet och står för drift och underhåll av detta. Anslutningen regleras via ett avtal som upprättas mellan samfälligheten och Norrtälje Vatten och Avfall.

Har du en fastighet i anslutning till en samfällighetsförening kan det finnas en möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp via samfällighetsföreningen. Kontakta i så fall samfälligheten, beviljar de anslutningen ska de göra en servisanmälan till Norrtälje Vatten och Avfall. Om anslutningen ska bli beviljad behöver både samfällighetsföreningen och Norrtälje Vatten och Avfall AB godkänna anslutningen.

Ytterligare information lämnas av styrelsen i samfällighetsföreningen

Varje samfällighetsförening har en styrelse som är ansvarig för kontakten med Norrtälje Vatten och Avfall. Som medlem i samfälligheten vänder du dig till styrelsen om du har några frågor.

Senast ändrad: 13 juni 2024