Anläggningsavgift för VA-samfälligheter

En VA-samfällighet betalar en anläggningsavgift för att ansluta sitt eget interna ledningsnät till kommunens ledningsnät.

Avgiften bestäms utifrån antal servisledningar och anslutningspunkter, antal fastigheter som ingår i samfälligheten samt av antal bostadslägenheter på varje fastighet.

Exempel på anläggningsavgift

Exemplet nedan är beräknat på vatten och spillvattenavlopp (från toalett, disk och tvätt) och under förutsättning att inga verksamheter finns inom fastigheten.

Grundavgift per anslutningspunkt

179 643,75 kronor

Avgift per bostadslägenhet

59 800 kronor

En samfällighet med 20 fastigheter med vardera ett bostadshus blir alltså 179 643,75 + 20 x 59 800 = 1 375 643,75 kronor. Det blir 68 782,19 kronor per fastighet.

Anläggningsavgift för fastighet med verksamhet

Anläggningsavgiften för fastighet med verksamhet räknas ut på ett särskilt sätt. Information om hur avgiften räknas fram och mer utförligt vad som räknas som verksamhet finns i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Frågor om anslutning och avgifter

Har du frågor om anslutning och avgifter i ett område där byggnationen har påbörjats eller ska påbörja, kan du höra av dig till områdets kontaktperson. Finns ingen kontaktperson för området är du välkommen att kontakta oss.

Senast ändrad: 11 juni 2024