Personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter hanteras. Det är en lagstiftning som är gemensam för hela EU om hur personuppgifter får behandlas. I Sverige finns en kompletterande dataskyddsförordning och dataskyddslag.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Norrtälje Vatten och Avfall behandlar personuppgifter och följer gällande lagstiftning i dataskydd. För att personuppgifter ska få behandlas måste det finnas lagstöd. Grund för att behandla personuppgifter är rättslig förpliktelse, avtal, i allmänhetens intresse eller samtycke.

Personuppgifter lagras och raderas efter gällande lag och kommunens dokumenthanteringsplaner samt reglemente för arkiv.

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får göras. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Generella regler för alla EU-länder finns i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Läs mer om dataskyddsförordningen, GDPR

Personuppgifter som behandlas i våra tjänster

Insamling av personuppgifter

När du kontaktar oss så sparar vi kontaktuppgifter och andra uppgifter som är relevanta för ditt ärende.

Genom ansökningar och beställningar via formulär, e-tjänster, blanketter och direkt kontakt med oss som du själv fyller i så sparas respektive uppgift i form av ett ärende hos oss, uppgifterna ligger sedan till grund för att vi ska kunna utföra och leverera den tjänsten du beställt.

När du är kund hos oss så hämtar vi din folkbokföringsadress ifrån skatteverket, detta används som underlag för fakturautskick om du själv inte meddelar oss annat.

Inhämtning av information om din fastighet görs även från lantmäteriet och Norrtälje kommun

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig och kunna leverera tjänster inom Vatten, avlopp och insamling av hushållsavfall.

Vatten och avlopp

Vi behandlar uppgifter om din vattenmätare, placering och förbrukning

Avfall

Vi behandlar uppgifter om hämtplats för tömning av sopkärl, slambrunnar och latrintunnor.

Varje hämtning/utförande tömningsregistreras för att säkerställa ett korrekt utförande.

Eventuella avvikelser registreras för att förbättra framtida hämtningar eller som underlag för varför en hämtning inte blivit utförd.

Personuppgiftsbiträden

Vi använder oss av upphandlade entreprenörer för att utföra insamling av avfall vid fastighet.

Entreprenörerna har tillgång till namn på kund samt adress, fastighetsbeteckning och koordinater till hämtplats för tömning av sopkärl, slambrunnar och latrintunnor.

Vi utvecklar inga egna IT-System utan har upphandlade system för att kunna utföra våra uppdrag.

Om ett fel i något system uppstår så kan vi behöva ta hjälp av systemets leverantör, dom får då under utredningstiden tillgång till dom personuppgifter som finns i systemet.

För att kunna tillhandahålla olika lösningar för fakturering så har vi en upphandlad utskriftsleverantör som distribuerar fakturor via papper, e-post, e-faktura, och Kivra, samt uppgifter till bank vid autogirobetalning.

Personnummer, namn, faktureringsadress, uppgifter om berörd fastighet, adress, fastighetsbeteckning skickas vid fakturering till ovanstående parter.

Tänk på

Alla uppgifter du mejlar till oss blir allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära att få ut dina uppgifter. Men om du har skickat in känsliga uppgifter skyddas de oftast av sekretess.

Om du saknar fullständigt personnummer och har ett så kallat samordningsnummer ska du inte använda våra e-tjänster som kräver e-legitimation. Samma gäller om du har skyddade personuppgifter.

Begäran om registerutdrag

Du kan begära registerutdrag över dina personuppgifter via Norrtälje kommuns webbplats. För att värna om en hållbar kommun ber vi dig att använda den digitala tjänsten för registerutdrag.

Här hittar du e-tjänsten Begäran om registerutdrag

Dataskyddsombud

Om du har frågor om dataskyddsförordningen eller andra frågor som rör personuppgifter. Kontakta i första hand personuppgiftsansvarig på Norrtälje Vatten och Avfall.

Du hittar dataskyddsombud för Norrtälje kommun och kommunala bolag här

Dina rättigheter skyddas

Den gemensamma EU-förordningen är till för att skydda din integritet och genom den har du numera utökade rättigheter vad det gäller hur dina personuppgifter hanteras.

  • Rätt till registerutdrag: Du har rätt att av personuppgiftsansvarige få bekräftat om personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade.
  • Rätt till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen.
  • Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om vissa förutsättningar gäller, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, ett samtycke återkallas och det finns inte någon annan rättslig grund eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad på så sätt att den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas och vill istället att användningen begränsas.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt, från en personuppgiftsansvarig till en annan, när det är tekniskt möjligt.
  • Rätt att göra invändningar: Det finns möjligheter för dig att under vissa förhållanden göra invändningar mot en behandling.
  • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten: Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetskyddsmyndigheten om du anser att Norrtälje Vatten och Avfall behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgifter som finns i allmän offentlig handling är undantagna i Dataskyddsförordningen – Offentlighetsprincipen går alltid före. Om du vill ta del av allmän handling, ska du inte använda e-tjänsten för begäran av registerutdrag utan kontakta istället respektive nämnd direkt.

Du kan läsa mer om allmänna handlingar här

Senast ändrad: 13 mars 2023