Grundavgift och rörlig avgift

Avgiften för avfallshämtning är uppdelad i en rörlig avgift och en fast grundavgift. Verksamheter betalar endast en rörlig avgift. Här beskrivs vad som ingår i respektive avgift.

Kostnader för Norrtälje kommuns avfallsverksamhet finansieras via avgifter från alla abonnenter. Här beskrivs vilka kostnader den avgift du betalar ska täcka.

Småhus

Grundavgift – 1 230 kronor per år och småhus

Avgiften ska täcka fastighetens del av kostnader för drift av återvinningscentraler, behandling av grovavfall, hantering av farligt avfall, fjärrtransporter samt administrativa tjänster som avfallsplanering, fakturering, kundservice och information.

I kategorin småhus ingår alla småhus, även fritidshus, som bebos av högst två hushåll. Om flera småhus finns inom samma fastighet utgör antalet adresser grund för antal grundavgifter. Parhus och kedjehus räknas som separata småhus. Bedömning av byggnaden görs utifrån registrerad typkod i fastighetsregistret.

Hel grundavgift tas ut även om uppehåll i avfallshämtningen har beviljats för fastigheten och för respektive fastighet vid gemensam avfallshämtning med granne.

Rörlig avgift – varierar per småhus

Den rörliga avgiften utgörs av själva avfallshämtningen och varierar beroende på avfallsbehållarens storlek, antal hämtningar, hämtningssätt och eventuell extra kostnad för gångavstånd.

Flerbostadshus

Grundavgift – 330 kronor per år och lägenhet

Avgiften ska täcka respektive lägenhets/hushålls del av kostnader för drift av återvinningscentraler, behandling av grovavfall, hantering av farligt avfall och fjärrtransporter.

I kategorin flerbostadshus ingår alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Bedömning av byggnaden görs utifrån registrerad typkod i fastighetsregistret.

Rörlig avgift – varierar per flerbostadshus

Den rörliga avgiften utgörs av själva avfallshämtningen och varierar beroende på avfallsbehållares storlek, antal hämtningar, hämtningssätt och eventuell extra kostnad för gångavstånd. Även de administrativa tjänsterna som avfallsplanering, fakturering, kundservice och information ingår i flerbostadshusets rörliga avgift.

Verksamhet

Den rörliga avgiften utgörs av själva avfallshämtningen och varierar beroende på avfallsbehållares storlek, antal hämtningar, hämtningssätt och eventuell extra kostnad för gångavstånd. Även de administrativa tjänsterna som avfallsplanering, fakturering, kundservice och information ingår i verksamhetens rörliga avgift.

Verksamheter betalar ingen grundavgift då de betalar för besök på återvinningscentraler.

Senast ändrad: 03 januari 2024