Brukningsavgift för vatten och avlopp

Brukningsavgift är den löpande avgift du betalar för vatten- och avloppstjänster. Den innehåller både en fast del, som utgår från de tjänster du har tillgång till, och en rörlig del som utgår från din vattenförbrukning.

Förbrukningsavgift 52,65 kronor per kubikmeter

En rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. En kubikmeter vatten kostar 52,65 kronor.

Fast avgift max 7030 kronor per år

Alla VA-kunder betalar en fast avgift för att kunna vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen. För vissa, som inte har möjlighet att nyttja till exempel dagvatten, kan taxan vara reducerad.

De fyra tjänster som finns är:

  • Dricksvatten (t.ex. vattnet som kommer i kranen)
  • Spillvatten (t.ex. avloppsvatten från WC och disk)
  • Dagvatten fastighet (t.ex. vatten från husdränering och stuprör)
  • Dagvatten gata (t.ex. vatten som rinner ner i gatubrunnar)

I diagrammet ser du hur stor del varje tjänst utgör av maxbeloppet. Om till exempel dagvatten gata inte finns upprättat i ditt verksamhetsområde reduceras den fasta delen av taxan med sju procent.

Lägenhetsavgift max 4946,25 kronor per lägenhet och år

I ett bostadshus baseras lägenhetsavgiften på hur många lägenheter det finns på fastigheten. En lägenhet kan vara ett enbostadshus eller en traditionell lägenhet i ett flerbostadshus. Det kan även vara en uthyrningsdel, ett Attefallshus eller en annan del med färre faciliteter. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. Varje påbörjad 200 kvadratmeters yta (BTA, Bruttototalarea enligt Svensk standard) generar en lägenhetsavgift.

Fastighet ansluten via en VA-samfällighet

Brukningsavgiften för fastigheter som är anslutna via en VA-samfällighet kan se annorlunda ut. Samfälligheten debiteras fasta avgifter och för den totala vattenförbrukningen för alla fastigheter som ingår i samfälligheten. Samfälligheten ansvarar därefter för fördelningen av avgifterna bland sina medlemmar.

Om du vill veta hur brukningsavgiften fördelas hos dig eller om du har några fakturafrågor ska du därför kontakta din VA-samfällighet.

Senast ändrad: 19 februari 2024