Brukningsavgift för kommunalt VA

Brukningsavgift är den löpande avgift du betalar för vatten- och avloppstjänster. Den innehåller både en fast del, som utgår från de tjänster du har tillgång till, och en rörlig del som utgår från din vattenförbrukning.

Brukningsavgift – sammanfattning

Brukningsavgiften består av följande tre delar:

  1. Fast avgift max 7 030 kronor per år
  2. Lägenhetsavgift max 4 946,25 kronor per lägenhet och år
  3. Förbrukningsavgift 52,65 kronor per kubikmeter

Beloppen gäller år 2024, inklusive moms. Nedan förklaras de tre delarna.

1. Fast avgift max 7030 kronor per år

Alla VA-kunder betalar en fast avgift för att kunna vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen. För den som inte har möjlighet att nyttja alla tjänster kan taxan vara reducerad.

De fyra tjänster som finns är:

  • Dricksvatten (till exempel vattnet som kommer i kranen)
  • Spillvatten (till exempel avloppsvatten från WC och disk)
  • Dagvatten fastighet (till exempel vatten från husdränering och stuprör)
  • Dagvatten gata (till exempel vatten som rinner ner i gatubrunnar)
Cirkeldiagram som visar fyra tjänster som ingår i den fasta avgiften. Dricksvatten och spillvatten utgör de största delarna, därefter kommer dagvatten fastighet och sist dagvatten gata.

I diagrammet ser du hur stor del varje tjänst utgör av maxbeloppet. Om till exempel dagvatten gata inte finns upprättat i ditt verksamhetsområde reduceras den fasta delen av taxan med sju procent.

2. Lägenhetsavgift max 4946,25 kronor per lägenhet och år 

I ett bostadshus baseras lägenhetsavgiften på hur många lägenheter det finns på fastigheten. En lägenhet kan vara ett enbostadshus eller en traditionell lägenhet i ett flerbostadshus. Det kan även vara en uthyrningsdel, ett Attefallshus eller en annan del med färre faciliteter. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter.  

En enfamiljsvilla betalar en lägenhetsavgift. För ett hyreshus med till exempel 15 lägenheter betalas 15 lägenhetsavgifter.  

Varje påbörjad 200 kvadratmeters yta (BTA, Bruttototalarea enligt Svensk standard) generar en lägenhetsavgift.  

3. Förbrukningsavgift 52,65 kronor per kubikmeter 

Förbrukningsavgiften är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. En kubikmeter vatten kostar 52,65 kronor. 

Brukningsavgift för fastighet ansluten via en VA-samfällighet 

Brukningsavgiften för fastigheter som är anslutna via en VA-samfällighet kan se annorlunda ut. Samfälligheten debiteras fasta avgifter och för den totala vattenförbrukningen för alla fastigheter som ingår i samfälligheten. Samfälligheten ansvarar därefter för fördelningen av avgifterna bland sina medlemmar. 

Om du vill veta hur brukningsavgiften fördelas hos dig eller om du har några fakturafrågor ska du därför kontakta din VA-samfällighet. 

Meddela förändringar på din fastighet 

Om det sker förändringar på din fastighet behöver du meddela det för att få rätt debitering. 

Senast ändrad: 11 juni 2024