Kommunalt VA i Drottningdal

Norrtälje Vatten och Avfall har påbörjat arbete med att förbättra dricksvattenförsörjningen i Drottningdal. I samband med det ser vi även över om avloppsreningen kan ske på ett mer effektivt sett.

Överföringsledningar mellan Svanberga och Drottningdal

För att förbättra vattenförsörjningen till Drottningdal kommer Norrtälje Vatten och Avfall att anlägga en överföringsledning för dricksvatten från Svanberga. På så sätt kommer man att kunna ansluta samhället till Norrtälje stads vattenförsörjning, med vatten från kommunalförbundet Norrvatten.

Man tittar även på om en ledning för spillvatten kan dras fram till Svanberga reningsverk i samband med att man anlägger överföringsledningen för dricksvatten. Det skulle innebära att man kan avveckla reningsverket i Drottningdal.

Ledningarna kommer att bli c:a 4 km långa och markägare som kan komma att bli berörda av ledningsdragningarna kommer löpande att informeras om vad som händer i projektet.

Geotekniska undersökningar i marken där ledningarna skall förläggas har utförts och projekteringen är i slutskedet. När projekteringen är klar kan NVAA påbörja arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget för upphandling av den entreprenör som skall utföra arbetet med att dra fram ledningarna. Upphandlingen beräknas ske under slutet av år 2023 och därefter kan arbetet med att bygga ledningarna starta.

Senast ändrad: 22 december 2022