Kommunalt VA i Drottningdal

Norrtälje Vatten och Avfall kommer att förbättra dricksvattenförsörjningen i Drottningdal. I samband med det planeras även för att ordna med avloppsreningen på ett mer effektivt sätt

Överföringsledningar mellan Svanberga och Drottningdal

För att förbättra vattenförsörjningen till Drottningdal, kommer Norrtälje Vatten och Avfall att anlägga en överföringsledning för dricksvatten från Svanberga. På så sätt kommer man att kunna ansluta samhället till Norrtälje stads vattenförsörjning, med vatten från kommunalförbundet Norrvatten. Man kommer samtidigt att anlägga en ledning för spillvatten, som dras fram till Svanberga reningsverk. Detta för att man i förlängningen ska kunna avveckla reningsverket i Drottningdal.

Ledningarna kommer att bli cirka fyra kilometer långa och markägare som blir berörda av ledningsdragningarna kommer löpande att informeras om vad som händer i projektet.

Lantmäteriet har fastslagit ledningsrätten och geotekniska undersökningar och projektering har utförts.

Upphandling av den entreprenör som ska utföra arbetet med att förlägga ledningarna pågår och blir klar under sommaren. Arbetena kommer att påbörjas hösten 2024 och beräknas pågå drygt ett halvår.

Senast ändrad: 11 juli 2024