Kommunalt VA i Drottningdal

Norrtälje Vatten och Avfall har påbörjat arbete med att förbättra dricksvattenförsörjningen i Drottningdal. I samband med det ser vi även över om avloppsreningen kan ske på ett mer effektivt sett.

Överföringsledningar mellan Svanberga och Drottningdal

För att förbättra vattenförsörjningen till Drottningdal planerar Norrtälje Vatten och Avfall att anlägga en överföringsledning för dricksvatten från Svanberga. På så sätt kommer man att kunna ansluta samhället till Norrtälje stads vattenförsörjning, med vatten från kommunalförbundet Norrvatten.

Man tittar även på om en ledning för spillvatten kan dras fram till Svanberga reningsverk i samband med att man anlägger överföringsledningen för dricksvatten. Det skulle innebära att man kan avveckla reningsverket i Drottningdal.

Ledningarna kommer att bli c:a 4 km långa och markägare som kan komma att bli berörda av ledningsdragningarna kommer löpande att informeras om vad som händer i projektet. NVAA har upphandlat förprojektering och geotekniska undersökningar i marken där ledningarna skall förläggas. Det företag som kommer att utföra arbetet är SYSTRa. Undersökningarna av marken samt förprojekteringen kommer att ske under vår/försommar 2022. Arbetet med att bygga ledningarna kommer att starta tidigast hösten 2022.

Senast ändrad: 11 maj 2022