Test av gråvattenfilter

Avslutat projekt.

Sammanfattning

Under 2022-2023 testades mindre avloppsanläggningar för BDT-vatten med eget slamomhändertagande, så kallade gråvattenfilter, på Vattencentrum. En testanläggning byggdes upp i Vattencentrums lokaler. BDT-vattnet tillverkades på konstgjord väg efter egenframtaget recept. Näringsämning, BOD, och suspenderade partiklar analyserades på inkommande och utgående vatten från anläggningarna. Projektet delfinansierades med LOVA-stöd från Stockholms länsstyrelse och medfinansierades av Campus Roslagen AB. Även tillverkarna Uponor Infra AB respektive Raita Environment Oy Ltd bidrog genom att låna ut de aktuella gråvattenfiltren.

Bakgrund

Gråvattenfilter är vanliga i skärgården där slamtömning inte går att ordna. Deras reningsfunktionen av näringsämnen och organiskt material har således en potentiell inverkan på näringstillförseln till känsliga lokala vikar i skärgårdsområden och andra känsliga recipienter.

Projektmål

Projektets mål var att öka kunskapsläget kring reningsfunktionen för mindre gråvattenfilter med eget slamomhändertagande. Det innefattade att som delmål bygga upp en testanläggning extremt kostnadseffektivt.

Testanläggningen

Många fördelar fanns med att bygga upp en testanläggning med full kontroll över flöde och vattnets sammansättning. Men en del osäkerheter följer av att BDT-vattnet tillreddes på konstgjord väg, främst att en lägre andel av näringsämnen och organiskt material var partikulärt bundet än vad som kan förväntas i ett naturligt BDT-vatten.

Testanläggning

Slutsatser

De slutsatser som går att dra från projektet är:

  • Utlopp från gråvattenfilter bör om möjligt alltid ledas till efterföljande mindre markbaserad rening.
  • Det går att konstruera och bygga kostnadseffektiva testanläggningar för avloppsvatten.

Övrig fakta

BDT-vatten står för Bad- Disk-, och Tvättvatten. Det vill säga allt avloppsvatten förutom det som kommer från toaletten. Gråvatten är en annan äldre benämning för BDT-vatten.

Senast ändrad: 30 april 2024