Lindholmens avloppsreningsverk

Lindholmens reningsverk byggdes i början av 1960-talet och har genomgått två större om- och tillbyggnationer. Nu planerar Norrtälje Vatten och Avfall en omfattande modernisering som kommer att tillgodose det växande Norrtäljes behov av effektiv avloppsrening framöver.

* Lindholmens reningsverk har i dag tillstånd att behandla avloppsvattnet från 34 000 personekvivalenter (pe). Planen är att få detta utökat till 50 000 pe. En pe motsvarar den genomsnittliga mängden avloppsvatten från en person per dygn.

Tillstånd för utökad verksamhet

Den 18 februari 2021 meddelade Nacka tingsrätt domen och den 15 mars vann den laga kraft, vilket innebär att Norrtälje Vatten och Avfall kan starta igång projektering av den kommande utbyggnaden.

Förbättringar inom gällande tillstånd

Under 2019 och 2020 har åtgärder inom befintligt gällande tillstånd gjorts. Dels ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv och dels för att skapa möjlighet att nyttja hela tillståndet. En mellansedimenteringsbassäng har byggts och mottagningen och behandlingen av slam har förbättrats.

Bakgrund

Lindholmens reningsverk byggdes i början av 1960-talet och har genomgått två större om- och tillbyggnationer. Nu planerar Norrtälje Vatten och Avfall en omfattande modernisering samt en ökning av reningskapaciteten med cirka 45 procent*. Utbyggnaden kommer att tillgodose det växande Norrtäljes behov av effektiv avloppsrening framöver. Hur länge den nya kapaciteten räcker beror på belastningsutvecklingen.

Lindholmens reningsverk renar avloppsvatten från Norrtälje stad och Bergshamra samhälle. Anläggningen tar även hand om slam från slamavskiljare och slutna tankar från enskilda fastigheter i Norrtälje kommun samt slam från mindre avloppsreningsverk i kommunen.

Senast ändrad: 20 maj 2022