Lommarstranden

På det gamla luftvärnsregementet intill sjön Lommaren skapas en helt ny stadsdel. I första etappen byggs cirka 450 bostäder. Norrtälje Vatten och Avfall bygger ut infrastrukturen för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Tillsammans med vår upphandlade entreprenör NCC bygger vi ut dricksvattennätet, ansluter till Norrvatten och uppför en tryckstegringsstation för att skapa rätt vattentryck. För avloppsvatten drar vi bland annat nya spillvattenledningar genom campusområdet och vidare mot nya brandstationen. Det är en långsiktig lösning, för att slippa belasta nätet längs Esplanaden.

Värnar om sjön

Vi följer en hållbarhetsprofil och miljökvalitetsnormer tillsammans med kommunen. En ny dagvattendamm kommer att ta hand om dagvatten från fastigheter och gator i Lommarstranden och stora delar av det befintliga Campus Roslagen. Dammen kommer att förbättra reningen i området avsevärt och målet är att det ska förbättra vattenkvaliteten och miljön i Lommaren.

VA-utbyggnaden påbörjas under 2022 och beräknas vara klart i slutet av 2023. Om arbetet får betydande påverkan på trafik eller vattenförsörjning kommer vi att informera om det.

Senast ändrad: 15 april 2024