Prishöjningar att vänta nästa år

Norrtälje Vatten och Avfall flaggar för högre avgifter nästa år. Det finns stora behov av investeringar samtidigt som kraftigt höjda räntor får stort genomslag.

– Våra beräkningar visar att vi kommer att behöva höja avgiften för vatten och avlopp med 380 kronor mer per månad för en villaägare och 3600 kronor för ett flerbostadshus, säger styrelsens ordförande Ulf Linderholm.

Beräkningarna bygger på så kallade typhus A och typhus B med snittförbrukning och inkluderar både fasta och rörliga delar. Höjningen motsvarar 30 procent för både brukning och anslutning.

– Vi i styrelsen är eniga om att göra denna höjning nästa år för att få en ekonomi i balans. Genom att sträva efter full kostnadstäckning i våra projekt, kan vi bygga ut VA-nätet på ett hållbart sätt, säger Ulf Linderholm.

Det är ett inriktningsbeslut utifrån nuvarande förutsättningar. Det ska nu beredas i kommunen och sedan beslutas i kommunfullmäktige.

14 öre per liter

Efter höjningen kostar hemlevererat, kvalitetssäkrat dricksvatten mindre än 14 öre per liter för en normalvilla. Då ingår fasta avgifter och rening av avloppsvattnet.

Höjda energipriser, drivmedelspriser och inflation påverkar kostnader för underhåll och drift av vattenverk, reningsverk och ledningar. Kraftigt höjda räntor påverkar ekonomin för VA-kollektivet avsevärt.

En växande kommun

I takt med att Norrtälje kommun växer, behöver vatten- och avloppssystemet byggas ut. Verksamheten anpassas för att leva upp till nya, tuffare miljökrav, bland annat högre krav på reningsgrad och säkerhet. Många av de äldre rören och anläggningarna behöver bytas ut eller renoveras inom de närmaste åren. Lindholmens avloppsreningsverk är ett exempel.

Många verk och långa ledningar

Många kommuner är i samma situation, men Norrtäljes vidsträckta kommun kräver många verk och många meter ledning per ansluten person. Stora bebyggelser med enskilda VA-lösningar, glesbygd och skärgård skapar särskilda utmaningar för Norrtälje Vatten och Avfall.

Ny taxa för avfall och återvinning

Avgiften för avfall och återvinning föreslås höjas med 8 procent för fastlandet och 12 procent för skärgården. Det sker stora satsningar för att öka återvinning, återbruk och förbättra servicen för kunder och invånare. Vid årsskiftet tar Norrtälje Vatten och Avfall över ansvaret för återvinningstationerna och arbetet med att bygga om återvinningscentraler och införa fastighetsnära insamling av förpackningar har redan börjat.

Efter beslutet i kommunfullmäktige kommer taxorna att publiceras i sin helhet på nvaa.se. De nya taxorna gäller 2024.

Senast ändrad: 26 oktober 2023