Så fungerar VA-taxan

Fastighetsägare och andra i kommunen med tillgång till kommunalt vatten och avlopp är en del av ett VA-kollektiv. De finansierar VA-anläggningen gemensamt via en VA-taxa som följer branchorganisationen Svenskt vattens standard. 

Alla som har vattentjänster betalar för kostnaderna som finns i systemet. Dessa kostnader fördelas enligt en nyttoprincip. Det betyder att det du som VA-kund betalar för dina vattentjänster ska spegla den nytta du har av vårt arbete, våra anläggningar och till exempel det vatten du förbrukar. Taxan består av fasta avgifter och av brukningsavgifter. 

Lägenhetsavgift 

De fasta avgifterna betalar alla VA-abonnenter. Lägenhetsavgiften är en sådan fast kostnad, som är ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till vatten och avlopp samt bortledande av dagvatten.   

En enfamiljsvilla betalar en lägenhetsavgift. För ett hyreshus med till exempel 15 lägenheter betalar man 15 lägenhetsavgifter. För fastigheter som jämställs med bostadsfastigheter, till exempel kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker, beräknas varje påbörjad 200 kvadratmeters lokalyta som en lägenhet. 

Brukningsavgifter 

Varje VA-kund betalar genom brukningsavgifterna för de vattentjänster som nyttjas. Vattentjänsterna är indelade i fyra kategorier: 

  • Dricksvatten (det som kommer i kranen) 
  • Spillvatten (avloppsvatten från disk, toalett med mera) 
  • Dagvatten fastighet (vatten från stuprör och dränering) 
  • Dagvatten gata (vatten som rinner ner i gatubrunnar) 

Utöver dessa löpande avgifter finns anläggningsavgift. Det är en engångsavgift som betalas när en fastighet ansluts till kommunalt VA för första gången i ett verksamhetsområde. 

Hur tas VA-taxan fram? 

Vattentjänstlagen säger att VA-avgifterna ska framgå av en taxa som beslutas av respektive kommun. Varje år bereds underlaget till taxan av tjänstemän på det kommunala bolaget Norrtälje Vatten och Avfall AB. Bolagsstyrelsen beslutar om ett förslag. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige, oftast i slutet av året i samband med budgetfullmäktige. Efter kommunfullmäktiges beslut publiceras taxan i sin helhet här på nvaa.se. 

Frågor och svar

I VA-taxan definieras en lägenhet som ett eller flera utrymmen i en eller flera byggnader som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I ett bostadshus baseras lägenhetsavgiften på hur många lägenheter det finns på fastigheten. En lägenhet kan vara ett enbostadshus eller en traditionell lägenhet i ett flerbostadshus. Det kan även vara en uthyrningsdel, ett Attefallshus eller något annat som passar in på beskrivningen. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. Varje påbörjad 200 kvadratmeters yta (BTA, Bruttototalarea enligt Svensk standard) generar en lägenhetsavgift.

Inom verksamhetsområde för dagvatten betalar du en fast avgift per år för kommunens omhändertagande av dagvatten. Avgiften är uppdelad i dagvatten gata och dagvatten fastighet.

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från din fastighet leds till kommunens dagvattensystem.

Dagvatten gata innebär att kommunen har anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i det område där du bor.

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för VA. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera VA-tjänster.

I menyn här intill hittar du mer information och länk till taxan i sin helhet. För frågor om va-taxan ser vi gärna att du mejlar oss på va-taxa@nvaa.se. Du är givetvis välkommen att kontakta Kundservice.

Kontakt och öppettider för Kundservice

Det är en mängd olika faktorer som gör att VA-taxorna varierar så mycket. Några exempel: kommunens storlek, hur många som är anslutna till kommunalt VA, hur glest befolkad kommunen är, hur mark- och vattenförhållanden ser ut och hur stora investeringsbehov som gjorts och finns framöver.

Norrtälje kommun prickar in flera av de faktorer som är kostnadsdrivande. Infrastrukturen har byggts ut mycket, kommunen är vidsträckt med många verk och långa ledningar vilket ger höga driftkostnader. Nu är vi inne i en fas där vi behöver reinvestera och uppgradera befintlig anläggning samtidigt som Norrtälje tätort expanderar.

För att täcka nödvändiga kostnader för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kunder inom verksamhetsområdena finansierar gemensamt VA-anläggningarna i kommunen. VA-taxan ser till att kostnaderna fördelas mellan de avgiftsskyldiga, så att alla i kommunen betalar lika mycket för de tjänster de har möjlighet att nyttja.

Det är upp till var och en att definiera vad som är billigt och dyrt, men det är svårt att hitta andra livsmedel där man får så mycket för pengarna. Våra abonnenter betalar cirka 14 öre per liter rent och kvalitetssäkrat dricksvatten (2024) och då ingår även rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten.

Senast ändrad: 24 oktober 2023