Extra slangdragning vid tömning av slam och fett

Krävs det mer än 30 meter slang för att tömma din slamanläggning eller fettavskiljare tillkommer avgift för extra slangdragning. Här beskrivs hur avståndet mäts och åtgärder för att minska avståndet.

Slangdragning över 30 meter får endast förekomma om särskilda skäl föreligger som godkänts av oss på Norrtälje Vatten och Avfall.

I avgiften för tömning ingår 30 meter slang. Om vi godkänner mer än 30 meter slangdragning behöver du betala för extra slangdragning. Se avgifter kring slamtömning i menyn.

Fordonets uppställningsplats vid tömning

Ett avfallsfordon kan väga upp till 25 ton och kräver därför hårdgjorda vägar, vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme och hållbarhet för tungt fordon, även i våt väderlek. Fordonet kör inte på gräsmattor eller andra ej hårdgjorda ytor för att komma närmare anläggning som ska tömmas. Nivåskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen bör vara mindre än 5 meter. På länken nedan beskrivs vilka krav som ställs på tillfartsvägen, uppställningsplatsen och en vändplats.

Så här mäts slanglängden

Den slanglängd som behövs för tömning mäts från slangens anslutning på fordonet fram till tömningspunkten. Finns det hinder så som parkerad bil, planteringar, utemöbler etc. utmed slangens dragväg så tillkommer den längd slang som krävs för att komma förbi dessa hinder.

Vid tömning av flera slamanläggningar vid samma tillfälle

Avgift för extra slangdragning tas ut per slamanläggning. Töms flera anläggningar vid samma tillfälle som kräver extra slangdragning, avgör anläggningarnas placering i förhållande till varandra om du behöver betala för en eller flera extra slangdragningar.

Åtgärder för att minska avståndet för slangdragning

En åtgärd för att undvika avgift för extra slangdragning kan vara att anordna en egen sugledning eller ordna en hårdgjord uppställningsplats för fordonet närmare tömningspunkten. Rådgör med oss innan du ordnar en uppställningsplats för att få information om vilka krav som ställs på en uppställningsplats för ett tungt fordon.

Här kan du läsa om hur du kan anordna en sugledning för tömning

Senast ändrad: 30 november 2022