Taxorna föreslås höjas med 6 procent

Norrtälje Vatten och Avfalls styrelse har lämnat förslag på nya taxor till kommunfullmäktige. Det innebär att både brukningsavgifterna för vatten och avlopp och grundavgiften för avfall och återvinning höjs med 6 procent från den 1 januari 2023.

Inflationens påverkan på räntor, kostnaden för kemikalier, entreprenader med mera märks tydligt inom VA-verksamheten. Det senaste decenniet har dessutom kommunala VA-nätet byggts ut kraftigt. Utöver dessa faktorer finns ett grundläggande behov av investeringar och reinvesteringar av den allmänna VA-anläggningen – en utmaning som Norrtälje delar med många andra kommuner. Norrtälje kommun är vidsträckt med många verk och långa ledningar vilket ger relativt höga driftkostnader.

Överskott ger lägre höjning

Tack vare bland annat överskott från tidigare år kan vi ändå hålla nere höjningen av brukningsavgifterna till endast 6 procent. Det inkluderar både fasta och rörliga delar.

Konstruktionen för anläggningsavgiften, det vill säga den engångsavgift som betalas när man ska ansluta sig till kommunalt VA, görs om och de olika parametrarna höjs olika mycket. Höjningen blir 5,7 procent för en vanlig villa, ett så kallat typhus A, och 14,8 procent för ett flerbostadshus med 15 lägenheter, ett så kallat typhus B. Vad det innebär för olika fastigheter kommer att specificeras i VA-taxan innan den träder i kraft.

Ökade bränslekostnader för sophämtning

Ökade bränslekostnader hos våra entreprenörer ger ökade kostnader för avfallshantering. Även kostnaden för återvinningscentraler ökar, och vi gör flera satsningar samtidigt som kraven ökar inom återbruk och återvinning. Därför föreslås en generell höjning av grundavgift och rörlig avgift för hushållsavfall med 6 procent. För slamtömning blir höjningen 7 procent. Det innebär som exempel 90 kronor mer för en tömning av tank eller slamavskiljare på 0–2,5 kubikmeter.

Beslut och fullständig taxa i december

Kommunfullmäktige beslutar om nya taxor den 19 december i samband med Mål och budget. Därefter kommer VA-taxan och avfallstaxan att publiceras i sin helhet på vår webbplats www.nvaa.se. De nya taxorna gäller från och med den 1 januari 2023.

Senast ändrad: 14 november 2022