Beslut om nya taxor för 2024

Den 18 december 2023 beslutade kommunfullmäktige om en ny avfallstaxa och VA-taxa att börja gälla från 1 januari 2024. Här kan du läsa om de nya taxorna.

VA-taxa

VA-taxan höjs med 30 procent för både brukning och anslutning. Anledningen till höjningen är bland annat ökade kostnader för drift och underhåll, ökade miljö- och säkerhetskrav och högre priser för energi, drivmedel och kemikalier. Kostnadstäckningen i projekt behöver bli bättre. Kraftigt höjda räntor påverkar också ekonomin för VA-kollektivet avsevärt.

Avfallstaxa

Avgiften för avfall och återvinning höjs i snitt med 7 procent för fastlandet och 12 procent för skärgården. Höjningen behöver göras föra att det sker stora satsningar för att öka återvinning, återbruk och förbättra servicen för våra kunder. Vid årsskiftet tar även Norrtälje Vatten och Avfall över driften av återvinningsstationerna och ansvar för insamlingen av förpackningsavfall från flerbostadshus. Arbetet med att bygga om återvinningscentraler fortsätter.

Senast ändrad: 19 december 2023