Beslut om nya taxor för 2023

Den 19 december 2022 beslutade kommunfullmäktige om en ny avfallstaxa och VA-taxa att börja gälla från 1 januari 2023. Här kan du läsa om de nya taxorna och få exempel på nya avgifter som berör de flesta av våra kunder.

Avfallstaxa

I avfallstaxan finns avgifter för våra avfallstjänster som till exempel avfallshämtning, slamtömning och latrinhämtning. För att utveckla avfallshanteringen och täcka nödvändiga kostnader för avfallsverksamheten behöver avgifter i taxan justeras enligt följande.

Avfallshämtning

Grundavgiften för samtliga med småhus/villa höjs med 60 kronor per år.

Rörliga avgiften för ett småhus/villa på fastlandet med 26 hämtningar där allt matavfall sorteras ut höjs med 80 kronor per år.

Rörliga avgiften för småhus/villor i skärgården höjs mer än på fastlandet för att mera bära sina egna kostnader. Avgiften för skärgårdshämtning har varit subventionerad av avfallskollektivet och behöver därför succesivt justeras. För de med 11 hämtningar höjs därför avgiften med 140 kronor per år och för de med 26 hämtningar höjs avgiften med 240 kronor per år.

Slamtömning

Avgiften för tömning av slamavskiljare eller sluten tank på 0 – 2,49 kubikmeter på fastlandet höjs med cirka 80 kronor per tömning.

Latrinhämtning

Latrinhämtning är fortsatt en svår och resurskrävande avfallstyp varför avgiften behöver höjas med 10 procent. Ett abonnemang på fastlandet med 10 latrinkärl höjs därför med 410 kronor per år och motsvarande abonnemang i skärgården höjs med 530 kronor per år.

Här kan du läsa avfallstaxan för 2023 i sin helhet

VA-taxa

I VA-taxan finns avgifter för vatten- och avloppstjänster för de som redan är anslutna till kommunalt vatten och avlopp och de som ska ansluta. För att täcka VA-verksamhetens ökade kostnader behöver avgifterna i taxan justeras enligt följande.

Brukningsavgift

Brukningsavgiftens fasta och rörliga delar höjs med 6 procent. Brukningsavgift är den löpande avgift kunder betalar för de vatten- och avloppstjänster som finns tillgängliga.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är den engångsavgift kunder betalar vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Höjningen blir 5,7 procent för en vanlig villa och 14,8 procent för ett flerbostadshus med 15 lägenheter. Vad det innebär för olika fastigheter specificeras i VA-taxan som du kan läsa på i länken nedan.

Här kan du läsa VA-taxan för 2023 i sin helhet

Senast ändrad: 20 december 2022