Lägesrapport augusti 2023

I lägesrapporten för augusti hittar du information om de kvarstående entreprenadarbetena, besiktningar och kontroller samt om överlämning av förbindelsepunkterna.

Entreprenadarbetet

Arbetet med förläggning av vatten- och avloppsledningar i Västanvik verksamhetsområde blev på det stora hela klart under juli månad. Projektet tog sedan en paus för byggsemester och för att inte störa invånarna med byggarbeten under semestertider. Arbetet har återupptagits igen under augusti för att utföra det som återstår i entreprenaden. Bland annat återställningsarbeten av vägar och grönytor som nyttjats under byggtiden och slutförande av kompletterande entreprenadarbeten som också ingår i projektet. Entreprenadarbetet i Västanvik verksamhetsområde är planerat att bli klart under kvartal tre.

Kontroller och besiktning

Mycket av arbetet med slutdokumentation, kontroller och provningar har redan utförts på de delar av ledningsnätet som är byggt sedan tidigare. Det arbetet pågår nu på de delar av ledningsnätet som utförts i den sista delen av entreprenaden. Det finns också flera viktiga kontroller/provningar som endast kan utföras nu i slutet av entreprenaden, när samtliga ledningar är förlagda i alla etapper. Det är de som görs för att kontrollera att hela ledningsnätet och alla pumpstationer som ingår entreprenaden fungerar på rätt sätt och är godkända.

Entreprenadarbetet i Västanvik verksamhetsområde ska snart slutbesiktigas och en godkänd besiktning är en förutsättning för att ledningsnätet och anläggningen ska kunna tas i drift. Just nu pågår även efterbesiktningar av fastigheterna i Västanvik med anledning av att markarbetena för vatten- och avloppsledningar avslutas. PE Teknik & Arkitektur AB tar kontakt med alla fastighetsägare och utför denna besiktning på uppdrag av NVAA.

Överlämningen till fastighetsägarna

Processen med överlämning av förbindelsepunkterna till fastighetsägarna kan påbörjas först när entreprenadarbetet är slutbesiktigat med godkänt resultat. Det är också efter en godkänd slutbesiktning som det bestäms i vilken ordning som etapperna kommer att överlämnas till fastighetsägarna. Tidpunkten för start av överlämningar av förbindelsepunkterna är oförändrad. Överlämningarna planeras att utföras under kvartal tre och kvartal fyra för samtliga etapper i Västanvik VO, inklusive Östra Gillbergavägen.

Servisanmälan

För fastighetsägare i Västanvik verksamhetsområde som vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp i närtid finns det möjlighet att redan nu skicka in servisanmälan – detta för att påskynda processen något. För fastighetsägare som inte avser ansluta i närtid behöver man inte skicka in servisanmälan nu, det görs i så fall först när man avser att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

 

 

Senast ändrad: 24 augusti 2023